Tuesday, November 10, 2015

ORASYON Part 6: AKLAT NG PAGKABUHAY NG PANGINOONG JESUCRISTO

IKALIMANG AKLAT:
AKLAT NG PAGKABUHAY NG PANGINOONG JESUCRISTO
MULING PAGKABUHAY NI HESUKRISTO
KUMPLETONG PANALANGIN:
CRISTUS VINCIT
CRISTUS REGNAT
CRISTUS IMPERAT
CRISTUS RESUREXIT
CRISTUS AGNUS DEI
JESU CRISTO NAZARENUM REX UNIVERSUM
RESURREXIT EMMANUEL SALVATOR
UNIVERSUM RABBI GOVERNATOR EFFUNDETOR.
SHALOM UNITATEM PATREM ELOHE
REYSUM ABBA THEOS OLAM REGNAT.
 REVELATOR ATHANATOS BENEDICTOR BENEFACTUM ILLUMINATOR.
SUMICAM UHA-AHA-HAH CO-CO-CO-OC IMPERATOR TORAH AMAZIAH TEMPLARITATOR OMNIPOTENS REXDEI.
 CRISTO REDENTOR IESUS SALVATOR TAD-EKAM OVELA.
 BENEFACTUM ELOHE LIBERATOR
ACDUDUM TRIUMPATIS OJAH REYSUM
SADAY ADONAY LAUDIAM UNIVERSUS SABAOTH.
AGNUS DEI NAZARENUM IESUS MESSIAS ACDUDUM RESUREXIT URCAMITAM MACMAMITAM.
 ALELUYA LIBERATOR ELOHIM LUMINATOR UNIVERSUM YAH ADONAI. ATHANATOS LAVAVI EMITAM LEVAVI UNUM YESUS ACDUDUM. ALOHAYIM LUMINATRIX ENVIVAR
LUCEM UNIVERSA YESUAH AMAZIAZ.
HICAOC ORBEM CRIADOR SUPERNOS INSUPERATUS UNITATOR MINISTER HICAAC ABURISTATIS NAZARENUM ACDUDUM CRISTUM TRIUMPANTIS AVATAR CRISTAC SUPERATOR ILLUMINATOR SALVATOR CUSTODIAT UNIVERSUM SUMATUM TREMENDUS OLAM DIVINUM INDEI AMANTISSIMO LEGITATE ESENSIA PRANAM ET RUACH UNIVERSALIS PONDETOR TREMENDUS INTERCESSIONEM AGNUS DEI.
SALVATOR UNIVERSUM PACTUM NAZARENUM EMMANUEL BENEDICTOR INTERMEDIUS TETRAGRAMMATON PURIFICATOR UNITAS RESURREXIS AMANTISSIMO TRIBUIT ITATEM SALVATORUM BENEDICTUM ORBEM AGNUS DEI CRIADOR.
REGNIM EMMANUEL MESSIAS EEL-HE RESURREXIT OMNISCIENTE CRISTUM
RESURGE SUPERATOR RABBI SUCITATOR
CRISTO BELATOR SALUS ANIMARUM
ALELUYA ALELUYA ALELUYA
HOS SIUM HAN ACTACSIS CUSTODIALE PERUPTIA
SUPNEBIT PURATIS BOAC
LLAVE O SUSI:
-REMEROC-
ANG MULING PAGKABUHAY NI JESUKRISTO, KUNG ITO AY ITINANGAN, ANG TAONG MAGDIBUSYON UKOL DITO AY MAGKAKAMIT NG DUGTONG SA SARILING BUHAY. MAAARING PAGKALOOBAN NG DIYOS ANG DIBOTO NG KAKAYAHANG MAKAPANGGAMOT SA ESPIRITUAL NA PAMAMARAAN, O DI KAYA AY MAGKAROON NG MAGANDANG BUHAY AT KINABUKASAN.
 
PAMBUHAY SA TAONG KAMAMATAY PA LANG:
 
OH DEUS FOOC INFINITUM IN NOMINE DE SALVU
 ME PACGUE ET SAULO SAULI VIVO VIVA VIVARE
 
SUSI:LA OMNIPRESENCIA DE DIOS INFINITUM 
ET VERBUM DEUM SPIRITUM SANCTUM SALVAME
 
-imantra ang oracion 108x at ihihip tuwing ika 9 na ulit sa bumbunan, sa ilong sa puso, 
sa tiyan, sa mga kamay, sa mga paa.
 
kung ikakaloob ay mabubuhay ang taong namatay
 
-o-
 
imantra sa nag-aagaw-buhay----hindi agad mamamatay
NON OMNIS MURIAMUR YOH-HE-VAU-HIM
 
-o-
PAMPASIGLA
JESUCHRISTUM MEA VERBUM BENEDICTUS JUMERUM ADORATIS VERSUAM EGOSUM
 
SAMBITIN 3X sa sarili at ihihip
 
-0-
 
pambuhay
 
SAULO SAULI DIOS IN
NOMINE DE SALVUM ME
PACGUE ET SAULO SAULI
BUHAY KA NA MAG-ULI
 
-o-
 
ANG DIYOS AY LIWANAG NA WALANG DILIM.
SIYA AY LIWANAG NA WALANG KAPANTAY.
SA KANYANG LIWANAG, ANG MGA DAIGDIG AY NAGAWA,
ANG MGA ESPIRITU AY NALIKHA.
MULA SA LIWANAG NG DIYOS ANG LAHAT AY NABUBUHAY,
HINDI MABILANG NA MGA NILALANG
ANG NABUBUHAY SA KANYANG LIWANAG.
WALANG KADILIMAN ANG SA KANYA
ANG PAG-IBIG NG DIYOS AY LIWANAG
NA HINDI MAKIKITA NG ANUMANG MATA,
NGUNIT ITO AY LAGANAP, AT LUMILIKHA.
ITO ANG NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN,
AT PINAKAMATINDING LIWANAG SA NILALANG.
ANG ILAW NG DIYOS AY MITHIING KAMTIN
SA PAG-IBIG NIYA ITO AY SISIBOL MANDIN.
KUNG ANG TAO AY NATUTO NA MAGMAHAL NG TOTOO,
SISILAY ANG ILAW NG DIYOS SA KANYANG KATAUHAN
PAG NANGYARI ANG YAON, MAWAWALA ANG DILIM.
SISILAY ANG BAGONG PAG-ASA NG KALIGTASAN SA MUNDO.
ANG LIWANAG NG DIYOS AY SUMISIBOL AT LUMULUKLOK
SA MGA TAONG MAY PAG-IBIG AT PAGMAMAHAL NA TOTOO.
SA ILAW NG DIYOS, AT KANYANG PAG-IBIG, WALA NANG DILIM.
NI KAMATAYAN AY MAGIGING PANSAMANTALA LAMANG.
SAPAGKAT ANG PAG-IBIG NG DIYOS AY BUHAY NA WALANG HANGAN
ITO AY PARA SA TOTOONG MAGMAMAHAL NANG WALANG PASUBALI
O DIYOS NG MGA DIYOS, KAAWAAN MO PO KAMI…
  
source: http://davemalinao.blogspot.com/2015/01/aklat-ng-sanctus-deus-fortis-immortalis.html

No comments:

Post a Comment