Tuesday, November 10, 2015

ORASYON Part 3 : MGA ORACION NI AHAYAHA

IKATLONG AKLAT: AKLAT NI AHAYAHA
 
 
SI AHAYAHA AY MAESTRONG ESPIRITUAL NG KABALA AT LIHIM NA KARUNUNGAN. 
SIYA AY ISA SA NAGHAHAWAK NG MISTERIOS AT KAPANGYARIHAN
 NG 9 NA AKLAT NG SALITA. 
ANG PANGALANG AHAYAHA AY TITULO NA IBINIGAY NG DIBINONG ESPIRITU
 SA PAGKAMAESTRO SA LIHIM NA SALITA.
 
 
HUWAG TATAWAGIN SIYA SA HINDI MAHALAGANG BAGAY.
 IPINAGKALOOB NIYA ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA IKABUBUTI. 
 
 
 
PAMILIN
 
 
ANG MGA ORACIONG NAPAPALOOB DITO AY HINDI MAAARING USALIN NG BIBIG. 
ANG LAHAT NG SALITA DITO AY INUUSAL SA ISIP LAMANG. 
MAAARI RING ISULAT ANG ORACION MULA SA AKLAT NA ITO AT SUNUGIN 
AT IPAINOM SA MAYSAKIT O NANGANGAILANGAN NITO, 
O DI KAYA AY USALIN SA SARILI AT IHIHIP SA TUKTOK NG KINAUUKULAN. 
BAGO GAMITIN ANG ANUMANG ORACION MULA SA AKLAT NA ITO 
AY MAGDASAL MUNA
NG PANALANGING ITO (PODER):
 
DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON,
 AKO PA AY INYO PONG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAGAWA KO 
ANG MGA MABUBUTING BAGAY AYON SA INYONG KALOOBAN:
 
AHAHAHYHAHAH. AHAYAHAYAHAH. AAHAYAYAHAHAH.
AHAAHAYHAHAH. AAHAAHAYHAAH. AAHAYHAYHAHAAH.
AHAYAYAYHAHAH. AAYAHAHAYAHAH. AHAAYAAYHAAH.
 
DEUM. EL. UNIVERSAL. SANCTUS. GRANDE. OM. DIVINUM.
 
SAMAHAN NAWA PO AKO NG INYONG TINALAGANG TAGAPAGBANTAY PO SA AKIN.
 SAMAHAN PO AKO NG MGA DAKILANG ESPIRITU UPANG GAWIN ANG MABUTI 
AT MAKATULONG SA KAPWA.
 
 
ANG MGA ORACION NI AHAYAHA AY PUWEDE RING GAWING MANTRA- 
108X BABANGGITIN SA SARILI. ITO AY PARA MAIPON NG HUSTO 
ANG PUWERSA NG ORACION BAGO PAKAWALAN.
 
MGA ORACION NI AHAYAHA
 
 
PAMARUSA SA MASASAMANG ESPIRITU
 
AXAAZA. AXAHAXA. AZAAXA.
 
-o-
 
PANGLUNAS SA PARALISIS NA MULA SA SUMPA O KULAM
 
HAYAZAHAH. HAVAHAVAH. HAHAZAYAH.
 
-o-
 
GAMOT SA SAKIT NG TIYAN DAHIL SA KULAM O TIGALPO
 
XAHAXAYAX. XAUXAHAXUAX. XAYAXAHAX.
 
-o-
 
GAMOT SA SAKIT SA TIYAN NA HINDI MULA SA NATURAL NA SAKIT
 
MOLIHAGAM. MARAYARAM. MAGAHILOM.
 
-o-
 
PANTUNAW NG BUKOL O TUMOR NA HINDI NATURAL ANG PINAGMULAN
 
IQUEXAUHAXAQI. IQUEHEXEHEUQI. IQAXAHUAXEUQI.
 
-o-
 
PARA MALAMAN ANG SAKIT NG TAO
 
ALAZAKALA. ALAHAXAHALA. ALAKAZALA.
 
-o-
 
 
PAMPABALIK NG TAONG LUMAYAS:
 
ISULAT ANG NGALAN NG TAO, KAPANGANAKAN, TIRAHAN.
 
ISUNOD ANG PANALANGIN SA PODER, AT ANG ORACIONG ITO:
 
AHIOXAUQAA. AQUIXIHIXIUQA. AAQUAXOIHA.
 
SUNUGIN ANG PAPEL AT IPATANGAY ANG ABO SA HANGIN
 
 
 
 
PARA SA ASTRAL PROJECTION
 
 
BAGO MATULOG AY USALIN ANG ORACIONG ITO AT BANGGITIN MO ANG POOK
 KUNG SAAN MO GUSTONG PUMUNTA 
AT MAKAKAPUNTA ANG IYONG ASTRAL BODY DOON
 
EYUHEYUHAYE. EYEHEYEHEYE. EYAHUYEHUYE.
 
-o-
 
PANGBASBAS NG TUBIG UPANG MAGING SAGRADO AT MAKAGAMOT SA MAYSAKIT
 
MAREYUBERAM. MAREMAWAMERAM. MAREBUYERAM.
 
-o-
 
PAMPALAKAS NG MEMORYA
 
AZABAZHA. AZAHAHAZA. AHZABAZA.
 
-o-
 
PAMPAHINTO NG SUNOG
 
MAREWAJURAM. MEROGAWAGOREM. MARUJAWERAM.
 
-o-
 
PANGGAMOT SA ALTAPRESYONG HINDI NAKOKONTROL NG GAMOT
 
AMARAJAGA. AMAWALAWAMA. AGAJARAMA.
 
-o-
 
PANLUNAS SA NASISIRAAN NG BAIT DAHIL SA KULAM O TIGALPO
 
ALAYAZAYA. AYALAHALAYA. AYAZAYALA.
 
-o-
 
PAMAKO SA ESPIRITU NG MANGKUKULAM UPANG HINDI NA MAKABALIK 
SA KANYANG KATAWAN
 
ITIYIWIVITI. ITIFIPIFITI. ITIVIWIYITI.
 
-o-
 
PANGGAMOT SA SAKIT SA PUSO NA DULOT NG KULAM O TIGALPO
 
AJARAFA. AGAYARAYAGA. AFARAJA.
 
-o-
 
PANGLUNAS SA TAONG NA-STROKE DAHIL SA KULAM O TIGALPO
 
HAYAHEYAHAH. HAYAHEYEHAYAH. HAHAYEHAYAH.
 
-o-
 
PAMPADUGTONG NG BUHAY
 
EYU-HAYA-HE. EHE-HAYAH-EHE. EH-AYAH-UYE.
 
-o-
 
PARA GUMAAN ANG KABUHAYAN
 
GEKUREG. GEKURUKEG. GERUKEG.
 
-o-
 
GAMOT SA BUKOL NA NILIKHA NG KULAM O NG TIGALPO
 
INITIRISITIRI. INITIYIYITINI. IRITISIRITINI.
-o-
GAMOT SA SAKIT NA HINDI MAINTINDIHAN BUNGA NG SUMPA
SEHETEXUS. SEHEXEHES. SUXETEHES.
-o-
PANTANGGAL AT PANGKALAS SA KULAM AT TIGALPO
IXAHAMAJI. IJAHAMAHAJI. IJAMAHAXI.
-o-
PAMPABALIK NG MGA NINAKAW
HEYAJURAMAH. HESIXOXISEH. HAMARUJAYEH.
-o-
KALIGTASAN SA PAGLAKAD O VIAJE
ROACAMER. RASAMASAR. REMACAOR.
-o-
PANGTALO NG MANGKUKULAM AT MAMBABARANG
XAEXAROXAX. XAELAXALEAX. XAXORAXEAX.
-o-
PANGHULI NG MASAMANG ESPIRITU AT MAISISILID SILA SA BOTE
OHAUXAYORAMO. OPALEYAHAYELAPO. OMAROYAXUAHO.
-o-
PANGMAGNET NG MASASAMANG ESPIRITU
ISULAT SA LIKOD NG SALAMIN
QUIYAROXAMOHAXAOQ
QUIYASARAHARASAYIUQ
QOAXAHOMAXORAYIUQ
-o-
PANGONTRA SA PANGGAGAWAY
XOAXARAXOMAX
XAARAXOROXARAAX
XAMOXARAXAOX
-o-
PAMPATIGIL NG LAHAT NG MASASAMANG PUWERSA AT PANGSARA NG KAPANGYARIHAN SA MASASAMANG NILIKHA
HEYAXURABAUXARAH
HAYAXAMURAXARUMAXAYAH
HARAXUABARUXAYEH
-o-
PANGKONTRA NG LAHAT NG URI NG PANGGAYUMA
 O MGA ORACIONG PAMPASUNOD SA TAO.
AJIOSUFAGEWAHA. AIOSEDIFIDESOIA. AHAWEGAFUSOIJA.
-o-
PAMBALANDRA NG LAHAT NG MGA TIGALPO, KULAM, SUMPA ETC. SA GUMAWA NITO LABAN SA IYO
AXEIASOCUIDASA. AHAJASADIOIDASAJAHA. ASADIUCOSAIEXA.
-o-
PAMPAWALA NG BISA NG MGA ORACIONG GINAMIT SA MASAMA
SAHJASDOFAQAS. SAKIJASEFESAJIKAS. SAQAFODSAJHAS.
-o-
PARA MAWALAN NG KAPANGYARIHAN ANG SINUMANG MASASAMANG LOOB 
AT MASASAMANG SALING SA IYO
BENE-SEDI-FUWE-USEU-FAB.
BEREG-EHEJE-VESEV-EJEHE-GEREB.
BAF-UESU-EWUF-IDES-ENEB.
-o-
PANIRA SA MASASAMANG KAPANGYARIHAN
IDE-FUG-EHIL-ITAI.
IWERU-SOYOS-UREWI.
IATI-LIHE-GUF-EDI.
-o-
PANGONTRA SA MGA IBINAONG SUMPA SA LUPA
IOA-WERA-GIHA-FUI-OWARI.
IU-IAS-OIHA-IJAD-IFAFI-DAJI-HIO-SAI-UI
ARAWO-IUF-AHIG-AREW-AOI.
-o-
GAMOT SA TAONG PINALAKI ANG TIYAN DAHIL SA KULAM O BARANG
ASUF-IOAS-EDEYA
ASDE-HUFE-CAC-EFUH-EDSA
AYEDE-SAOI-FUSA
-o-
PANGONTRA SA ANTING-ANTING NA SA MASAMA GINAMIT
JAOH-ESEDE-FAHI-OFAJ
JASE-DIFU-EJE-UFID-ESAJ
JAFO-IHAF-EDESE-HOAJ
-o-
PARA LUMITAW ANG TUNAY NA UGALI NG TAONG KAHARAP
SIFUI-OHIVI-HIFIRIS
SEGE-HUNER-EHUS
SIHIJI-EROGI-JIZORIS
-o-
BENDISYON SA PAGKAIN PARA DUMAMI.
KONTRA PALIPAD-HANGIN, AT LASON.
MAO-MEO-IYEM-OAM
MUCEC-AY EMEYA-CECUM
MAO-MEYI-OEM-OAM
-o-
KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN SA KALAMIDAD, GIYERA, DIGMAAN, KAGULUHAN, 
AT IBA PA- PANGSUBO
HAIH-AIHH-AIHA-HIAH
HAHI-HAHI-IHAH-IHAH
HAIH- AHIA-HHIA-HIAH
-o-
PANTABOY SA MASASAMANG NILIKHA SA PALIGID
Isulat sa papel at idikit sa mga haligi ng bahay- yung may sulat ang nakadikit sa haligi
ASAH-ASAYA-HASA
ASAHA-YAHAY- AHASA
ASAH-AYASA-HASA
-o-
PANGKUWINTAS AT PANGKALMIN
Kaligtasan sa panganib, sa masasamang tangka, masasamang balak.
AHA-EIHA-OHE-IAE-HAI-EHA
AIE-OHIH-EOHOE-HIHO-EIA
AHE-IAH-EAI-EHO-AHIE-AHA
AHASA-AHAHA-ASAHA
AHAYA-AZAZA-AYAHA
AHASA-AHAHA-ASAHA
AHA-EIHA-OHE-IAE-HAI-EHA
AIE-OHIH-EOHOE-HIHO-EIA
AHE-IAH-EAI-EHO-AHIE-AHA
-o-
SA MGA NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NA ITO, HUWAG KAKALIMUTAN NA ANG DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, AT PANGINOON NG LAHAT NG MGA PANGINOON ANG SIYANG PINANGGAGALINGAN NG LAHAT NG KARUNUNGAN AT KAPANGYARIHAN.  MAGING TAPAT SA KANYA, AT GAWIN ANG MABUTI. 

source: http://davemalinao.blogspot.com/2015/01/aklat-ng-sanctus-deus-fortis-immortalis.html

No comments:

Post a Comment