Wednesday, October 28, 2015

FILIPINO SORCERY

THIS IS FROM  Orasyon For Great Comprehension and Memory

This orasyon if prayed everyday discreetly and with passion will cause great mental comprehension and good memory. Recite it with your left hand touching the temple of your head.

"Pax domine nostri angeli do do do pericot deus simpeterni omnipotente griyego jata Jesus salvame egoverbum Christum pactum mihi concentracion cera poderosa et mihi memoria sera magnus el Melech neeman."(7x)

Wednesday, May 21, 2008


For Success to Your Plans and Personal Undertakings

Pray this orasyon if you want to be successful with your plans that will do you GOOD. I think this has to be the appropriate orasyon to what most readers request to me -- orasyon for finding and getting a job.

Recite this orasyon three times, kneeling and facing the sunrise and you will be successful in your undertakings:

"quis similis tus en fortibus domine quis similis tus magnificus en sanctitate terribilis atque laudabilis et faciens mirabilia"(3x)
followed by this orasyon:

"Santo expiditus ego ore vobis bendigame et socorro mihi per meus entencio (your plan). in nomina Jesus. Amen."(1x)
Then trust God that you will be successful, for this orasyon is of Most Divine origin. 

SOURCE: http://filipinosorcery.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2009-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50 B


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ This is from 


PAMPALAKAS NG MEDALYA AT TALISMAN

(ITO ANG IHIHINGA SA MEDALYA AT TALISMAN TUWING
UNA AT HULING BIERNES NG BAWAT BUAN)

HAEC+ DONA, HAEC+ MONERA, HAEC+ SANCTA SACRIFICIA
ILLIBATA ALSASES LATORES CAENIG AOEUI ADNA CELIM
GAIGAPANANIGAN MEC MAC MAIGSAC MASAC MASUD
UHA AHA HAH JOHAOC ABHA HICAAC JUAAHUHAI.  

PAMBUHAY SA LAHAT NG URI NG MEDALYON TALISMAN CHALEKO AT LIBRITO

INILABAS KO ANG PAMAMARAANG ITO SA KADAHILANANG MARAMING NAGTATANONG AT NANGHIHINGI NG PAMBUHAY SA KANILANG MGA GAMIT KAYA INILABAS KO ANG VENSION KO NG PANG CONSAGRA PAMBUHAY AT PAGBIBINYAG NG LAHT NG KLASE NG MEDALYON TALISMAN LIBRITO AT CHALEKO, SUBALIT IPINAAALALA KO LAMANG SA LAHAT NG GAGAMIT NITO AT SAKALING MAKABUHAY AY HUWAG GAMITIN SA MASAMA KUNDI DOON LAMANG SA TAMA AT PANGDEPENSA SA SARILI O PAMILYA, AT BAGO GUMANAP SA RITUAL NA ITO AY MAGDASAL MUNA NG PAGLILINIS SA SARILI O ANIMA CHRISTE AT AMA NAMIN, ABA PO STA. MARIANG HARI, ABA GINOONG MARIA, LUWALHATI AT SUMASAMPALATAYA 3X. PALIWANAG:                                                                                 Bago magconsagra, magbuhay at magbinyag ng mga gamit sa harap ng Altar ay maglagay ka muna sa lamesa ng mga sumusunod: a. Dalawang kandilang perdum o kahit na 2 kandilang ordinaryo ngunit putting kulay lamang. b. Isang basong tubig ulan, ito’y primerong patak ng ulan sa buwan ng Mayo o kahit na tubig sa gripo ay maaari din. c. Bato Ara. Ito pong Bato Ara ay isang baton a katulad ng isang marmol na pinagpapatungan ng Kalis sa pagmimisa ng Pari, kahit wala kayo nito ay pwede rin. PAUNAWA: Lahat ng mga gamit ay nakalatag sa lamesita. CONSAGRACION: Sa mga gamit, ito'y dadasalin ng mataimtim sa kalooban. TE IJITUR CLEMENTISSME PATER PER JESUM CHRISTUM FILIUM TUUM DOMINUM NOSTRUM SUPLI CES ROGAMUS ACPETIMMUS UTI ACCEPTA HABEAS ET BENEDICAS DOMINE DEUS MEUS INTESPERAVIT CONFITETOR TISI DOMINE INTOTO CORDE MEO QUEMAD MODUM DAMAHI LUMECH GADAL PANCIA VEFOAS MEOBOD LAMIDOCH BALDACH ANERETHON METATRON.                                                            

  PAGBUHAY SA MGA GAMIT. HAEC DONA HAEC MUNERA HAEC SANCTA SACRIFICIA ILLIBATA ALSASESLATORES ARAM ARADAM ADRADAM FRUOISIERE ABE ABEUC ABEIC ABEICA CARMAR ACOC JUA AHU HAI JO HAOC ABHA HICAAC                   

PAGBIBINYAG SA MGA GAMIT: EGOTE BAPTIZE ELIAP MACMAMITAM MAEM POMAEM PUDERUM CHRISTUM PATER FILIUM VERBUM ESPIRITUM OMNIPOTENTEM PACTENIT EGO EGOLIS HOB TELABATH BERABATIS TARUMPANTAL PALASAC DIANCA TALINUM PEROCAM MAYAM DARUM PILIXO BITUM BOROM NEXERD: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI – kayo’s binibinyagan ko na maging magaling sa: Barilan, Patalim at sa lahat ng bagay. Ito po ay inyong sasambitin o uusalin ng tatlong tatlong beses na sabay wisik ng tubig. PAUNAWA: Habang winiwisikan ng tubig ang mga gamit ay sinasabayan ng salitang: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI. Ang ibig kong sabihin ay ganito: Tatlong beses ninyong wiwisikan ng tubig ang mga gamit at tatlong beses din ninyong babanggitin ang salitang: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI.


PANAWAG AT PINAGKAISAHAN NG 7 ARCANGELES

ABISTE ABITE ABITEM AMPILAM GOAM EXEMENERAU
QUID SICUT DEUS OMNIPOTENS SIMPITERNO DEUS
NORA VERITAS BONEGAS MITAM MEDURIAM AETERNUM
PERSECUAMUR HUM, HUM, HUM. + 


KAPANGYARIHAN SA ARAW AT LUPA( nagbibigay ng magandang swerte sa buhay)

ITO'Y NAGDUDULOT NG MAGANDANG
KAPALARAN, MAMALAGING MALIGAYA
SA LAHAT NG PANGANGAILANGAN, AT
PAPALARIN TUWI-TUWINA SA PAG-HA-
HANAPBUHAY, DADASALIN LAMANG ITO
TUWING HUWEBES AT LINGGO, TUMINGALA
SA LANGIT AT USALIN SA ISIP ANG ORACION
HICCAOC ESPIRITUM MEUM ET CUM DER
MUNDI VIRIT NOS NOS IMPERIM TAPOS
YUMUKO O TUMUNGO SA LUPA NA NAKAPIKIT
ANG MATA AT SAMBITIN O USALIN ANG ORACION
URCA MITAM GAEM UOC LUMARAT UM MITAM
SAT-SAT JOVE YESERAE SUPERATUM MAGUM
SALAMANDRAS.


PAMPASWERTE SA NEGOSYOSa lugar ng negosyo ay magdasal ng:


 


1- Ama Namin

1- Aba Ginoong Maria

1- Sumasampalatayaisunod ang oraciong ito ng 3 beses:


 


ADONAI, JAHAVEH, AHA, JISZRAOEL, JEHUDA


Isunod ang oraciong ito:


 


MAPAGPALANG DIYOS, YAHWEH EL JIREH,

NAWA ANG AMING NEGOSYO

AY MAGKAROON NG

MATAGUMPAY NA KALAKARAN.

MANGYARI NAWA ITO SA TULONG MO.


AMEN PAMPASWERTE SA BUHAY


Maaari ring usalin na lamang pagkagising ng 7 beses, matapos magdasal ng Ama Namin.


RAH-JAH-ORO

ARA-SOR-AUR


JAH-ASH-ORO


ASA-GAH-SOT


HOS-AKO-ROH


ORO-SOH-ROD


ROR-ORO-ROH


AURO-TOH-DOS


 


SUSI:


RAH-JAH,


AURUS,


TOH-DOS,

AURUS PANALANGIN KAY SAN JOSE PARA SA KABUHAYANO SENIOR SAN JOSE, PATRON DE UNIVERSAL IGLESIA DE DEUS, ET PATRON DE COMMERCIAE ET OROS, ET PESO SAGRADO VERDADERO. ADJUVA ME, ET ERIPE ME ( PANGALAN MO) IN MEAM OPERACIONES VITAE. AMEN.


 


JESUS SANCTO CRISTO, NINO VERBO DE DEUS,


ADJUVA ME, ET ERIPE ME. MISERERE MEI. 


 


INTERE PERATUM ET BEDENTE SI JESUS PACEM ET VERETATEM DILIGITE AIT DOMINUS OMNIPOTENS DEO GRATIAS CHRISTE FILII DEIVIVI AMEN.


 


EYI-AH-YOW-OW-HE-YIM.


 


UYIHE, OYEHI, AYEHIM, OYAHE, OWUHA, OYUWIM, YIHAYI, AIHA, EYAHIM, EYOWUHE, YOWHAYE, HAYIHE


 


JAH-AVE-HUM


 


(MAGDASAL NG AMA NAMIN)


 


YIH-HEY-HE TEPH-FIL-LIAN-THE


SE-LAH-FI YEH-HOW-WAH TOSCH-UWE-NIH


 


SUSI:


 


EEL-YOUW-BAH-YET-EEL


ADJUVA ME


ERIPE ME


MISERERE MEI.

 

NAGPAPASIGLA KAY MANOY(para sa mga diabetic bawal ang matamis na pulot)

IBULONG LAMANG ANG ORACION SA TUBIG NA PANG HOT COMPRES KAY MANOY, AT KUNG NANGHIHINA NAMAN ANG KATAWAN AY IBULONG SA TUBIG NA IINUMIN.
ORACION: ECSEVATE TEVIHISI DERSIOLISE.

source: http://borizbrohck.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50 


CANDLE RITUAL : FILIPINO WITCHCRAFT

This is from 


Ritwal Sa Kandila

Upang utusan ang mga espiritu na tulungan ka para mangyari ang hinihiling na kung saan ang hiling ay hindi nauugnay sa sugal:

Bumili ng kandila sa araw ng biyernes. Puti para sa kabutihan at Itim para sa kulam. Pagsapit ng alas-6 ng hapon o kapag nagaagaw na ang liwanag at dilim sa hapon ay ibulong ito sa kandila ng tatlong beses ukol sa pag-gagamitan:

Para sa Hanapbuhay: "domine quis habetabit en tabernaculo tuum"

Para sa Pag-Ibig: "domine meo corpus nois exaltatum"

Para sa Kalaban: "exsurgat dios et desipentur enimici"

Para sa Proteksyon/Pang-gagamot: "dios in nomine tuum salvum mepac"

Para sa Kapatawaran: "miserere meo dios segunsu magnam"

Pagkatapos ay ibulong sa kandila ang:

"Benedictionem sa ngalan ng Dios Ama at ng kanyang mga anghel na ikaw ay maging banal at ibigay ang aking hiling sa ngalan ng kabanal-banalang pangalan ni Adonay.(Amen)"

Sindihan ang kandila.

Pagkatapos ay isulat ang orasyon na ito sa maliit na papel pagkatapos ay basahin ng pitong(7) beses:(habang hawak ang kandila. Kanang kamay - Mabuti, Kaliwang kamay - Masama)

"DEUS DEUS LIBERAMUS UMALLY DATE NATAM ICOM NOCT HIS OMINO. AMEN.."

Saka banggitin ang pangalan..

*Kapag ang ritwal ay para sa gagawa ng ritwal ay usalin ang ganito "Ako si (pangalan)" at isunod na banggitin ang hiling.(3x)

*Kapag ang ritwal ay para sa ibang tao ay usalin ang kompletong pangalan at ang gusto mangyari o hiling para sakanya.(3x)


Saka ipatong ang kandila sa papel at hayaang maubos ito. Magingat lamang at baka masunugan pa kayo ng bahay at tawanan pa kayo ng mga demonyo.

Pagkaubos ay tanggalin at itago sa maliit na kahon ang napaglusawan na kandila kasama ang papel ng orasyon na dumikit dito. Ulitin ang ritwal ng biyernes lamang. At kapag nangyari na ang hiling ay puwede na itapon ang kahon. 
 
SOURCE:  http://filipinosorcery.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2009-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50

GAYUMA

This is from
"...Do the ritual sitting on a floor. what's important is that your feet is touching the ground."Gayuma is not new to Filipinos. There are other witches who focused more on concocting and giving out love potions and spells, they are called "manggagayuma". The one i will share to you might not be the strongest but i can assure you that it is very effective.
You will need a picture of the person you love and a new small "banga" - a new jar which should only be used in this ritual. On a tuesday or friday at 6pm light two red and white candles on a round wooden table, the red candles internal and white candles external.
Get the picture of the person you love and then recite this orasyon three times:
Eninos+Dehes+Tenlos+Binacid+Higomar
And then followed by these orasyons three times:
Magigub+Marigub+Magub+Exeminarau+Cruzancti+Salvame
Pater noster qui es in caelis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo.
Ave maria gratia plena dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.

Then shout the complete name of the person on the empty banga(jar). Next, put the picture inside the jar and then just hide the jar where it will not be seen. The spell usually takes effect after three days.

*the second orasyons should all be recited before repeating it three times. not three magi.. three..pater..etc. SOURCE: http://filipinosorcery.blogspot.com/2007/06/gayuma-filipino-love-spell.html 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ang ritwal:   

GAYUMA - Filipino Love PotionAng mga orasyon:

Unang Orasyon:

+++

NEMINE TRITARUM ADITA CHRISTUM SUMATUS TUISUT. (Usalin ang kompletong pangalan ng gagayumahin 3x) Susunod ka sa lahat ng nais ko, ako ang laging nasa isip mo at ako ay iyong mamahalin habang buhay. ESAELE ERKIMI SAULO KIMI SAULO.

Pangalawang Orasyon:

 DEUS DEUS SERCUM DATE MATAM ICUMHIS OMINOS BENITE BENIT ADME MULLEP EGOSUM OPIO MABITAMARI NOT NOM NON NIAC AC BIAC.

(Kompletong pangalan ng gagayumhin) Susuko ka sa akin at ako lang ang iyong mamahalin.

Huling Orasyon:

ACTUM ACTUM ERIGO LITIM ISUM KRISTUM LIVERA MIA MALO EGOSUM. Amen.  +++

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
At para naman sa mga tanong ukol sa gayuma sa banga:

- Ang mga kandila ay hindi na kailangan pang ubusin. Kung maaari nga ay ulitin ang ritual sa susunod na biyernes at kung ano ang ginamit mong mga kandila ay iyon din ang gamitin mo sa ritual.

- Basta itago niyo mabuti ang banga. Hindi dapat masikatan ng araw. At huwag na huwag ipakikita o ipapaalam sa iba ang ukol dito.

- Nasa straight line ang mga kandila sa color format na binigay ko.

- Kahit anong ritual ay huwag ninyo ipaglandakan na gagawa, gumagawa o gumawa kayo ng ritual o pagoorasyon katulad na lamang ng ginagawa ninyo sa chatroom. Maaari ninyong linawin ang instruksyon pero huwag ninyo sabihin ang about sa ritual ninyo. Napakaimportante ng pagiging masekreto lalo na sa inyong mga baguhan pa lang.

- Isulat ang orasyon sa isang papel saka ninyo ulit kopyahin sa isa pa. Kahit anong orasyon na inyong kokopyahin o ililipat sa inyong libreta ay dapat ay sinusulat muna sa isang papel at saka kopyahin mula sa papel na iyon.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


This is from

GAYUMA ( pambabae at pang lalake)

Sa pasimula ng pag-ganap nito ay sa araw ng friday,sa unang pagganap nito ay isa sa papalubog ang araw at isa sa bago matulog.gabi gabing gagampanan hanggang sa
ikapitong friday, magdasal ng 1 pater noster 1 el ave maria 1 gloria patri at 1 la salve, at banggiting 3 beses na paulit ulit ang mga sumusunod, ICOBUS IMATRIMONUS IN NOMINE
PATRI ET FILIO ET ESPIRITU SANCTO (banggiting ang pangalan at apelyido ng tao )
MANAUT SA UBOD AT HIMAYMAY NG IYONG UTAK AT ISIPAN, SAMPU NG IYONG
PUSO'T KALOOBAN NA WALA KANG TANGING MAMAHALIN AT PAGKAKALOOBAN
NG IYONG PAGMAMAHAL AT KAPURIHAN KUNG HINDI AKO LAMANG EDEUS GEDEUS
DEDEUS DEUS DEUS DEUS (banggiting ang pangalan at apelyido ng tao) EGOSUM DEUS
(banggitin ang pangalan at apelyido ng tao) GABINAT DEUM(banggitin ang pangalan at
apelyido ng tao) HINDI KA MAKAKATULOG AT LAGI MO AKONG HAHANAPIN SA TUWI
TUWINA.
PARA DUON SA MGA NANGHIHINGI AT NAGTATANONG NG PANGGAYUMA ETO NA PANGLALAKE AT PAMBABAE AY PWEDE ITO. 
SOURCE: http://borizbrohck.blogspot.com/2010/09/gayuma-pambabae-at-pang-lalake.html 


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ This is fromMga Orasyon-GAYUMA

Sa previous post ko ay inilahad ko ang tunkol sa lihim na karunungan ng aking lolo at kung paano nya ito nakuha. Dito sa post na ito ay mag bibigay ako ng ilan sa mga orasyon na itinuro sa akin. Babala lang sa lahat na susubok nito, please huwag ninyong abusohin ang paggamit nito at kung may mga tanong kayo, paki post rin lang dito.....

GAYUMA

Isa sa mga orasyon na laging tinatanong sa akin ng mga kaibigan natin ay ang orasyon na magagamit para sa pag gayuma ng tao. Ang orasyon na ituturo ko ay talagang malakas at uulitin ko, na huwag abusohin ang kapangyarihan nito.....nasubokan ko narin ang lakas ng orasyon na ito at masasabi ko talaga na hindi ito isa biro....Huwag din ninyo gamitin ang orasyon sa mga taong ang edad ay 18 pababa dahil may kamalasan talaga ang darating sa inyo pag nilabag ninyo ito.

Una ay kumuha ng isang maliit at malinis na papel, siguraduhin na ang papel ay hindi pa nagagamit. Tapos ay kopyahin ang larawan na nasa ibaba pati na ang orasyon na nakalagay.
Pagkatapos makopya ang larawan ay dasalin ang (Our Father 7x, Hail Mary 7x at Glory be 7x).Dasalan ang papel tuwing araw ng Martes at Biyernes at magsinde din ng tatlong kandila sa mga araw na ito. Dalhin ang papel kahit saan kaman pupunta at kung nais gamitin ay hawakan lamang ang baso na lalagyan ng kahit anomang inumin tapos ay ibulong ang orasyon( Hesus Hesus de Hesus, Sos Sos Hesus Pahinongod San DAvid) sa inumin at ibigay sa taong nais gayumahin. Pagkatapos nito ay maghintay lang ng mga limang minuto at makikita muna ang epekto nito. Mas malambing na ito sa iyo at madali na itong susunod sa kagustuhan mo.  source: http://sacredtsecrets517.blogspot.com/2009/09/mga-orasyon-gayuma.html  


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


this is from

SOLTROME VIGNO AITERNAM
 ito ang orasyon sa isang babaing mahilig pag laroan ang pag ibig ng isang lalaki gayuma para sa kanya 
at sya naman ang hayaang mag habol 


orasyon upang magbago ng anyo panandalian or change figure

klumsikom duro amisom

source: http://mel-devinewords.blogspot.com/2012/05/gayuma.html

Sunday, October 18, 2015

LATIN SPELLS

Spells in Latin 
http://1.bp.blogspot.com/-PmSLFQmXs-M/VSmwdqAR6uI/AAAAAAAABUE/CTfVdc0LllE/s1600/latin-spelll.jpg 

 Many spells and incantations used words which are pronounced to produce a change in our world, 
using the power of magic. 
Some believe that words have the power to create. 
Some believe that if we utter our spells in Latin, 
then the words of the spell acquire more power as the natural language of magic being used. 
Other people believe that he regardless of the language used, 
because words have the same power of your intention, whether you use the Latin or the English.
 Some old Latin spells have come down to us and are still used today to make protection or love spells. 
Test with an incantation in Latin and then you can continue working with your spells in English,
 to see what works best for you. 

Spells in Latin

I say this out loud as you look towards the sky. This is a very old spell of rain that is said to bring rain in five minutes:

“Elementum recolligo Huic commodo locus mihi vestri vox.
Elementum ego unda dico vos.
Permissum Pluit es est meus nos sic vadum is exsisto”.

Incantation in Latin for LOVE

Incantations in Latin can also make attract to your life the love you that you’re looking for. 
Use this incantation in Latin with caution, because it might work, 
so only use it if you are very sure of what you wish.
 It clears your mind and think of the person you want to attract. Say aloud:

“I nunc amit me te amare simul (Nombre de la persona) quoque sicerit in me ex caritate.”

Old latin Spell to HEAL

This spell is to minor heals, like small cuts, bruises or small scratches. Say these words out loud and close to the person who has the wound:

"Tui gratia Iovis gratia sit cures."

Incantation in latin to calm down  the wind

Stand outside and say the following words:
“Venire ventus venire, sinere solus sentire relaxari, venire nunc nunc venire, venire venire venire.” 

Spell to READ THE MIND OF SOMEONE - (advanced) 

This spell allows you to think or feel like the person that do the spell.
 You must be close to the person when you do the spell. 
You will need a picture of the person and an open mind. 
Meditate for a few minutes, focusing on the person in question. 
Pronounce this incantation in Latin out loud while you look at the picture:

“Accerso alius sententia ut mihi, phasmatis of interregnum ego dico, solvo meus mens mei, ego dico phasmatis audite meus placitum meus mens quod iacio (Nombre de la persona).”

    SOURCE: http://rituals-magic.blogspot.com/2015/04/spells-in-latin.html