Tuesday, November 10, 2015

ORASYON PART 1

This is from


Take Note: kung hindi po ninyo napagana ang nasabing oracion, baka kailangan nyo lang po DEBUSYUNAN ANG MGA ORACION AY INUUSAL LAMANG SA SARILI NG 7 BESES, SAKA IHIHIP SA TUBIG NA IINUMIN, SA LANGIS, O PAPEL NA IPANGTATAPAL SA KAPWA O SARILI. SA KAGIPITAN NAMAN AY ANG MGA SUSI PO ANG BIBIGKASIN NG PAULIT-ULIT NA PABULONG HANGGANG SA MAKALIPAS ANG KAGIPITANG HINAHARAP.

ANG MGA PINAGSULATAN NG MGA NASABING ORACION AY SINUSUNOG AT INIHAHALO SA LANGIS NA GAGAMITIN SA SARILI O SA KAPWA. 


PANALANGIN

SA DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG MGA PANGINOON ANG PAPURI,, PARANGAL AT KALUWALHATIAN MAGPAKAILANMAN. SIYA LAMANG ANG NARARAPAT SAMBAHIN AT PAGLINGKURAN. HINDI KO DUDUNGISAN ANG AKING SARILI SA PAGSAMBA SA MGA DIYUS-DIYOSAN NA GINAWA NG TAO O SA ANUMANG LARAWANG INANYTUHAN, SAPAGKAT WALANG ANUMANG BAGAY SA UNIBERSO NA MAAARING MAKAPAGHAYAG NG KALUWALHATIAN NG AKING DIYOS.

O DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG MGA PANGINOON, SA INYO KO PO IPINAGKAKALOOB ANG AKING PAGSAMBA, AT ANG AKING KATAPATAN

GABAYAN PO NINYO AKO, AT TURUAN, UPANG AKO PO AY MAGING KALUGUD-LUGOD SA IYO. PATAWARIN PO NINYO AKO SA MGA SALA KO AT MGA PAGKUKULANG.

SALAMAT SA DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG MGA PANGINOON, AT PAPURI  AT PAGSAMBA PO SA IYO MAGPAKAILANMAN.

AMEN

(MAGDASAL NG AMA NAMIN)

-o0o- 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
UNANG AKLAT-
LIBRO NG MGA ORACION
UPANG HINDI KAPITAN NG MGA SUMPA
ARGAMO. PERDILIM. EGOSUM. ACRAM.
 INDERIM. PERDICION. BIAKTHAMATH
SUSI: YAHAHUWAH YAHAZIAHAH
-o0o-
SA PALIPAD- HANGIN
(PANGONTRA AT PANGGAMOT)
HELE-HELE PATER HILLA PAPTIUH EVOVE VACZ
EIGSAC MITUM BEHO BEHAB DEUS
YAW HOC XZA WHOC 
ZX-ZUOW-XAIZ-X-XAT 
 
  
SA KIROT
 
MACTUM
MACTAM
JESUS
GLORIA
VITA
VITABIT
 
-o0o-
 
 
CONSAGRASYON SA GAMIT
 
KUT
KUINIT
SUCDI
KUYAT
PILARA
INCOT
LIITOM
MARIATAM
MARIATAM
MARIATAM
DOREKTE
JESUS
RITNTE
FUERTE
DIME
 
-o0o-
 
 
SA KULAM
UPANG HINDI TABLAN
 
IN MEMENTRUM
SIN PULBUSI
JESUS SUJOTAM
IN CUM SUM HUM
SUMITAM CUYUM
 
-o0o-
 
SA LAGNAT
 
PODEROSO JESUS ACDUDUM
ARAM ACAM ACDAM ACSADAM
 
-o0o-
 
SA LAGNAT
 
IGNUM
GOVENTATIS
EGOSUM
JESUS
MARIA
 
-o0o-
 
MATA- PAMPALINAW
 
ihihip sa mata, at sa pampatak sa mata
 
PODEROSO JESUS JAH ACDUDUM
SALVA ME KULILING ARABLING AKSABLING
 
-o0o-
 
 -o0o-
 
SUGAT-PAAMPAT
 
ROTILO VOBIS ARDAM AMPIC
RAMOJOL DIGNERIS AMORAM MUNDOM
 
AMPAT SUGAT HILOM AGAD
 
-o0o-
 
NAGSUSUKA NG DUGO-PAHINTO
 
PODEROSO JESUS JAH ACDUDUM SALVAME
PATER DEUS YOUWHAH EGOTE SUSPENDAT
AETSHAT OCZ ZIZ IIT HUA GAUT
 
-o0o-
 
SA BUKOL
 
JESUS JAH AHA HAH,
IDOR IDORE IDOREM IDEM
PHU
 
-o0o-
 
PAMPAANDAR NG ORACION
 
MAMILI SA ISA SA MGA SUMUSUNOD---PWEDE IHULI ANG BANGGIT NITO SA ISANG ORASYON UPANG UMANDAR ITO
 
(1)
BAM
BAU
BIM
 
(2)
BERNACAM
BERNABAL
BARPANTIR
 
(3)
BITARIS
BEHOLB
BUUG
 
(4)
BIOTE
BIOCTE
BANGE
 
(5)
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
 
 
PANGALANG SAGRADO NA NAGPAPAANDAR NG MGA GALING:
(INUUSAL SA ISIP SAKA IHIHIP)    
YAH-HAY-ZAH- JAH-UHA-YOW- JAH-AHA-HAH- UHA-HAH-AHA- JUA-AHU-HAI

 
-o0o-
AHAHMY
(PALIWANAG)
AMAM walang lason HUCRAM punglo AERICAM patalim HUAM natatalab MULAM sa aking YNAM katawan   
-o0o-   
AHAS- KONTRA     
 OSOA-OSI-ASI     
 MGA KONTRA SA AHAS DIN:   BAWANG TUBA TUBA/TANGAN TANGAN   
 -o0o-      
PAMPALINAW NG ISIP    
SEMI SICUT DEUS   
 -o0o-    
KONTRA LASON  
  LILITOM EGOM ALELUYA   
 -o0o-     
PAMPAGALING NG KARAMDAMAN   
 EEVAE EEMAE ELOIM LAMUROC MILAM EGOTAC ESBATAC SPIRITU SANCTO MARAMATAM DEUS MATER  
  -o0o- 
  Banal na Binhi at buhay na tubig    
-ANG TOTOONG BANAL NA BINHI AT TUBIG NA BUHAY AY WALANG IBA KUNDI ANG PANGINOONG JESUKRISTO...   ang mga basag na ito ay mga bibliato ng Y.M.Y. na pinaniniwalalng nagdudulot ng karagdagang karunungan at buhay sa mga nararapat:     YAHYMIS MEXASJIS YAJAHAVNUAS   YAHAVES MEJOVZIS YEXIZJAGUIS   YENESIS MESIMHIS YAVIJSAZAIS   YEHAMIS MAHUMAIS YAZATSAAZIS   YEHAJAS MAHASNIS YAHAZLAUZIS   YGMAZIS MEZIASIS YAVAZIAZEIS   YAHAVES MEHAJYIS YEVAZMUZJIS   YEHOVAS MAJAHUIS YEHIZIJEZIS   YAHAZAS MAHAJAIS YAVAYAUIHIS   YEZAXUS MEHIJAUS YESIAMIUJUS   YAZJAAS                                                              MEFALJIS YABJAHLEZIS   
-o0o-  
  ayon sa iba- ang bibliyato ng Y.M.S. ay nagkakaloob ng haba ng buhay (tinatawag din na buhay na binhi, at buhay na tubig)   
 YAHAJIS MERASJIS SAJAHASNAIS   YAHAVIS MEJOTZIS SEVIGJANUIS   YEMESIS MESIJHIS SAVIJRAZAIS   YEGAMIS MAHUVIIS SAJASTRASIS   YETUJAS MAHASNIS SATURNIALIS   YGMATIS MEGOREIS SABATIAZNIS   YAHOVES MESAJRIS SEVAZNUSTIS   YEJOVAS MAJAHUIS SEHIXIJESIS   YAMUXAS MAHOJEIS SUBJATUIMIS   YEXATUS MEXIATUS SETRAMJUTUS   YAMASIS MESATJIS SUBJASNUSIS  
  PAMPASUKO NG KALABAN   
HUR-MU-HUS CONTRABAR MANUS DICAT PHU EGO IMPAS JESUCHRISTE EGOSUM  
  -o0o- 
  
PANGPAKASUNDO NG MAG-ASAWA  
  (SA OLIVE OIL IDASAL AT IHAPLOS SA ASAWA)   ADOJAH ADONAI JEHOVAH ELOHIM ME OD JEHOVAH SELAH   SETH HEB+ HEK NU+ SEFTH+ NEMU+ TUAT+ HA-ASH +  HA-ENT+ THEHENNU+  
  -o0o-    
  KALIGTASAN   
 LARIPINTINA LIBERA ME JESUS MARIA Y JOSEPH CRUCI SANCTI PATER BENEDICTE MATAM MITAM MICAM MACAM MACMAMITAM MILAM LUMAYOS LUMATAC BERNABAL SANCTUS DEUS   SANTONG WALANG KAMATAYAN, AKO PO’Y IPAGSANGGALANG MATAM MITAM MITAMET SANCTA EMERENCIANA, SANCTO ADONAI, MARIA CANDELARIA, SANCTA ESTOLANA LIBERAME DEFENDAME SALVAME   
 -o0o-  
  SA MASAMANG SIGNOS NG PLANETAS (KALIGTASAN)   
 MUNZIRITYAM CIMIRISTASIM DEUS DEUS DEUS ILIGTAS MO AKO SA MASAMANG SIGNOS NG MGA PLANETAS   
 -o0o-  
  PAGHILING  
  PETAT MATAT QUISIT QUUYUS INENDORUM SANCTI CHRISTUM EGOSUM   
 -o0o-   
 ORACION SA ATING PANGINOONG JESUCRISTO DISCOMUNYON
 SA PAGBUKAS SA PINTUAN   
 AVE MARIA SIN PECADO CONCEBIDA DASTOROM DASTROSOM   
 -o0o-  
  ORACION SA ATING PANGINOONG JESUCRISTO
 PARA MAPIGILAN ANG AKING KAAWAY:  
  BOSUSLOS NOM PERDERO RENDEDO LOSOROM   
 -o0o-  
  KONTRA SA MASAMANG ESPIRITU   
 JESUS MARIA Y JOSEPH FACTUS PATRIS HABET DEI    
-o0o-   
 PANGPATAY SA EPEKTO NG KULAM  
  ETI ECTI PACTETOR AC-EXOS-ICAYAO SARACTAM TEUMACTUM MARUCHAM   IHIHIP ITO SA ULO   MU-ULIM- JUM JUM+ HUMI+ CABIT+ AT MITAM MEI DEI 
-o0o-   
 ORACION LABAN SA SUNOG 
 (ISULAT SA DINGDING O KISAME GAMIT ANG PULANG PENTEL PEN)   MENTEM. SANTAM. SPONTANEUM. HONOREM. DEO. PATRIA LIBER   
-o0o- 
  PANGKALAS NG TIGALPO   
 INTER PERATUM ET VEDENTE SI YESUM CHRISTUM JESUS DOMINE ETERNO JESUS SOMINE SAGRADO JESUS EMMANUEL JAH SALVATOR JOWHICAOC ABHAH HICAAC HO-HAH I A O O U E E   
-o0o- 
  PAMPALAYO SA KAAWAY  
  JESUS DIOS GAISON EGO-GOM  
  -o0o-   
PARA HUWAG MAKAKUHA NG ANUMAN   
MULATOC LUMAYOS, BERNACAM BERNABAL SANCTO EPROM SANCTO MITAM MITOME MITAM MEC HEC CALME SATOR TANLOC ETICOD    
-o0o-  
  KALIGTASAN   
 EGOSUM EIGCIS ELOIS SATIS IRAT PAS   
 -o0o-   
 KABAL    
HUM TUAM SALBARI ERMIT CORPUS ADORAM ADORADAM PHU    
-o0o-   
 GAMIT SA NEGOSYO    
JESUS JESUS JESUS SANTAY SUAM MEAMA DE AMEN- DETARATAM SARAPA SARASA EUAENCANCENO BETARCOM PELAM PATER EHOM EGOSUM MEAMATAM TUAM TARTATAR LASON RESEDE HETO SATOR AREPO ROTO   
-o0o-  
  SA PANGANIB    
ACZUZUDIA-A AMENITSIJO   
 -o0o-   
 SA HUSGADO   JESUS PILATO JERUZALEM MAGNUS DEUS   
 -o0o-   
 SUWERTE SA SUGAL   
ROKES PILATUS ZOTOAS TULITAS XATANITOS   
 -o0o-   
 LABAN SA MASAMANG ESPIRITU AT MAPAMINSALANG MATA  
  ASPARASPES ASKORASKIS   PROBASCANOS PROBASCANION FACINATIO FACINUM   
 -o0o-     
 SALITA NI SANCTO LUBERO- PAMPALAKAS NG KATAWAN   
VOBIS SUPRIS VUESCA TIABERUM   
 -o0o-   
KONTRA MASASAMANG ESPIRITU   
AHA, RUACH ROAH JEHOVAH AJACK BECHAR HABRE   
 -o0o-   
  LABAN SA PANINIRANG-PURI   
EEL ENUNET AMEN SELAH ELOHIM MASKIEL ECHAD AMMI AZAT   
 -o0o-  
  TAGULIWAS  
  SEPENTE ALBO BACAOS AH   
 -o0o-    
TAGULIWAS  
  MINA MINI MINI A-H PHU   
 -o0o-  
  TAGULIWAS   
 LAUDEUM HOISAM SUPECLAM MICOLAM SODICTAM NICTAM DIMICUM TUDRAM CIPIAR A-H   
-o0o-  
  TAGULIWAS   
EVANGELIUM IPSESUIS NORITS SUM PANIBUSIT PEFETTE A-H PHU   
 -o0o-  
  KABAL SA KATAWAN  
  MARMALEUM MIIM MIIM DEUS MORUM LLAVE: SATAM TIURSUC MARAMITAM    
-o0o-   
 LIWAS SA BALA   
 SANCTI PATER IGTAC INATAC ISNATAC TARTARAO SARAPAO BERCIATUM CICIATUM MUNDI EGOSUM MAGUGAB MARIAGUB MAGUB   
-o0o-   
HINDI PUPUTOK ANG BARIL    
ELUSAB EBULU EBULUM ENCLAVATOR JAC JAC JAC   
 -o0o-   
LABAN SA MGA MASASAMANG ESPIRITU AT MGA DIYABLO    
SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS--DIABLO, MABULID KA SA IMPYERNO: SACRA IGNEM OMNE IGNITE CONTRA DEMONIACUM ET OMNIS MALIGNUS IN NOMINE ASSER CRIEL YERULSOPHAYAHEL...  
-o0o-    
  PAMPAWALA NG BISA NG MASAMANG KAPANGYARIHAN   
JESUS LUMINUS AGNUS DEI SACRA SAGRADO ACDUDUM BIAC BASAG SIRA ANG LAHAT NG MASAMANG KAPANGYARIHAN   
 -o0o-  
 
BASTA GINAMIT SA MASAMA ANG ANTING-ANTING NG KABAL, TAGULIWAS--ITO ANG PANALAB:
ANG MASAMA MONG GINAWA ANG SIYANG BUTAS
NA SIWANG NG IYONG DEPENSA
TALABAN KA NG ARMAS
AHAX AJAMAX ABAJAX ATOAX
-o0o-
PAG MAY NANGGAYUMA, AT GINAMITAN MO NG ORACIONG ITO, SIRA ANG GAYUMA, WASAK ANG BISA NG LAHAT NG URI NG GAYUMA
DIYOS AY NAGBIGAY NG LAYA SA TAO, SINUMANG SUMIRA SA KALAYAANG ITO SA PAMAMAGITAN NG GAYUMA AY WASAKIN NG MGA MANDIRIGMANG ANGHEL NG DIYOS:
ASEHAX. ATADAX. AVOTAX. AZAATAX. BUXATOBOXOB. PERDISYON OX EFFECTOS MALEDICTOS HOMINOS.
-o0o-
PARA MAWASAK ANG BISA NG LAHAT NG AGIMAT
NG ISANG TAONG MASAMA
TAO KA LANG, KASAMAAN MO'Y NAKARATING NA SA DIYOS-
SIRAIN NG SAGRADONG SALITA ANG LAHAT MONG TANGAN MULA ULO HANGGANG TALAMPAKAN—
ADONAI SABAOTH ELOHE ZENAOTH JAHAVEH ELOHA ASSER CRIEL ESCH NA YERULSOPHAYAHEL
-o0o-
MASISIRA ANG BISA NG ANUMANG ANTING ANTING SA KALIWA
ISULAT MO ITO SA IYONG PALAD--ANUMANG KALIWANG GALING NA MAHAWAKAN MO AY MASISIRA:
JAHAVEH JAHOVAH JEHOVAH JAHOVEH
-o0o-
KUNG MAY NABIKTIMA NG TIGALPO
Kung hindi aalisin ng tumigalpo ang tigalpo sa maysakit, pag namatay ang natigalpo, kasamang mamamatay ang tumigalpo:
OBRO PERSO APOCALIP YDMUNDI VOSNEBERAL ORNELIS LINIGER--ANUMANG MANGYARI SA NATIGALPONG TAONG ITO AY MANGYARI RIN SA TUMIGALPO SA KANYA--SA NGALAN NG DIYOS AT NI JESUKRISTO..AMEN AZAAX AZAXAZ AXAZA
-o0o-
pangalan po ito na nakasulat sa dibdib ng isang makapangayarihang
diyus-diyusan sa ehipto

BAINKHOOOKHKOOOHKNIAB
-o0o-
PANGALAN NG DIYUS-DIYOSAN NA MAKAPANGYARIHAN
THORIOBRITITAMMAORRAGGADO I ODAGGARROAMMATITIRBOIROHT

-o0o-
ORACIONG PAMPASUKO AT PATARANTA
SUMUKO KAYONG LAHAT SA AKIN

PATERNUM SABURLAM ADIRHATUM
BARACAC LEVERESTUM QUI DIAT

[WIKAIN PARA MATARANTA]

HUGARE NUCHUM
-o0o-
UPANG MAPIGILAN ANG MASASAMANG GAWA LABAN SA IYO
AHIMSAOMAX.
 UHUXIOZAMTI .
 MAOXIOTNAJI .
GAIGZAMAJIGAL.
NUJAGJANAIGAN
Susi:
AUM GYEHUIN
-o0o-
PATNUBAY
PADIRIKAM SIKAM DIQUITAM
-o0o-
PARA SA TUSOK
MATIG MATIG EMPERIDISIM
-o0o-
PAMBAKOD
LENESE TEITATEN ERGOMITOM COCATES MOLEM MIAM NOBE+
SUSI: EBRETSET
-o0o-
BANTAY BAGO MATULOG
OCTUM SOLTUM NORTUM LACADA BUBURIT SUBURIT
SINUMA’Y HUWAG LALAPIT--JESUS MARIA JOSEPH
-o0o-
SA SUGAL AT SABONG
HICDO IZIZA SUBIC SALO
SUCIPI ETERNE DEUS VIVA ILLUM
-o0o-
ORACION NG DIYOS DISCOMUNYON SA BARANG, LASON, USOG
JESUS MARIA Y JOSEPH ESPIRITU NOBE CONTES LAVAME MEDOSUKE NIBO NALTARE JESUS
-o0o-
ORACION DISCOMUNION SA MGA IMPACTOS AT MALIGNOS
RODAM TOWAM EXCILIOSEM PUERA MGA EMPACTOS TODOS MALIGNOS CRISTE SALVAME JESUS
-o0o-
ORACION SA DIOS AMA- GAMIT SA LAHAT NG SAKIT
JINIT PICATUM PICAVIT MIHICOSALAM AMEN
-o0o-
 

ORACION GAMOT SA LAHAT
GIGSOM JESOM CRISTOM BAMIC RI JESUS JESUS JESUS
-o0o-
KONTRA USOG
CONTRA MAL IN JESUS AMEN
-o0o-
SA KUNAT
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS
CRISTUS SAUT UGNAT DIGMAT
JUSUOUAT
-o0o-    
SUBO NA PANDAGDAG NG BUHAY    
CORPUS CRISTI, TEDIT, ANIMA MARIAVIR GENES JOC EST ENIM CORPUS MEUM, ASASA ATAQUE, ATULAGE, JESUS HOC SALVATOR   
 -o0o-   
SA PANGANIB   
 ELISES MOLATE MOLATUM MOLATAM, BERNABAL, ARAM, ACDAM, ACSADAM    
-o0o-   
SA PANGANIB
    OH-JAH HOC DEUS   
 -o0o-   
 KALIGTASAN PAG MAY BARILAN
    SAG, SAB, SAAB   
 -o0o-    
PARA HUMINA ANG ALON SA DAGAT   
OOOHINMO COT SUNI PREMNAS OMISTIO CASISI    
-o0o- source: http://davemalinao.blogspot.com/2015/01/aklat-ng-sanctus-deus-fortis-immortalis.html

4 comments:

 1. Salamat kaibigan sa pagbahagi ng mga orascion naito.

  ReplyDelete
 2. Pwede po bang isulat sa papel gawing habak gagana po ba??

  ReplyDelete
 3. salamat galing gumaan pkirmdam ko babarang po asawa ko zyra azarcon 09995612140

  ReplyDelete
 4. KALIGTASAN
  EGOSUM EIGCIS ELOIS SATIS IRAT PAS pagktpos po b mbigkas yan dasal po n yan sunod prin po ung bam bau bim?? ty po

  ReplyDelete