Tuesday, November 10, 2015

ORASYON Part 12: AKLAT NG 28 FAMILIARIS


ANG KAPANGYARIHANG NAKAPALOOB DITO AY LUBHANG MAHIWAGA, 
AT GAMITIN SA KABUTIHAN AT PAGGANAP NG KALOOBAN NG DIYOS.

ANG MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO AY HINDI BIRO. ANG MGA ORACIONG NAKASAAD SA AKLAT NA ITO AY MAY MGA BATAS NA SINUSUNOD. ITO ANG MGA SUMUSUNOD:

1.    GAMITIN ANG MGA ORACION SA TAMANG PAGKAKATAON AT SA TAMANG PAGGAGAMITAN.

2.    HUWAG BABANGGITIN ANG MGA ORACION SA WALANG KABULUHANG MGA BAGAY.

3.    MAY MGA HABILIN ANG BAWAT ORACION-TUPARIN ANG MGA BILIN NA ITO UPANG MAGKAMIT NG BISA ANG MGA ORACIONG NABANGGIT.

4.    HUWAG ITUTURO ANG NILALAMAN NG AKLAT NA ITO, SAPAGKAT ANG NAGTURO ANG MAGPAPASAN NG KAPARUSAHAN SA MALING PAGGAMIT NG MGA ORACION NG AKLAT NA ITO.

5.    GAMITIN HANGGANG MAAARI, SA PAGGAWA NG MABUTI ANG NAKASAAD SA AKLAT NA ITO, UPANG UMANI KAYO NG MAGANDANG SUWERTE, MAAYOS NA PAMUMUHAY, AT BUHAY NA MAY LIGAYA AT KAPAYAPAAN. KUNG ANO DAW ANG ITINANIM, AY SIYA RING AANIHIN.

6.    HUWAG PAHAHAWAKAN AT HUWAG IPAPAKITA SA TAONG WALANG LIHIM.

7.    MATUTONG MAGING PASENSYOSO
8.    MAGING MALILIMUSIN SA KAPWA

9.    INGATANG HUWAG MAGBIBIGAY NG IKASASAMA NG LOOB NG KAPWA-TAO

10.    MAGING MAHABAGIN AT MAPAGMAHAL SA KAPWA


PANALANGIN SA 28 FAMILIARIS
ISASAGAWA ITO SA ARAW-ARAWMAS MAINAM KUNG SA GABI BAGO MATULOG

ISASAGAWA ANG PAGTAWAG,

O DI KAYA AY PAGKAGISING:

3-AMA NAMIN

3- SUMASAMPALATAYA
3-LUWALHATIDEUS QUI AD MAJOREM

TUI NOMINES GLORIAM
PROPAGANDAM NOVO

PER BEATUM IGNATIUS

SUBSIDIO MILITANTEM
ECCLESIAN ROBORASTE

CONCEDE ET EJUS

AUXILIO CERVANTES
CORONARI CUMIPSO

MURIAMUR IN COELIS

QUI VIVIS ET REGNAS
IN SAECULA CAECULORUM AMEN
1 QUESO DEUSELOHIMABOCATIONE SANCTE

EMAEM
SACRAM

TEOPO

SANTEN
SABAO

AMUMAN

SERICAM
ESNATAC

SANCTISSIMAN

TUCSAM
SAGRADITAM

SABAOTH2 QUESO DEUSAMPILAM

GUAMSABA

HEOCA
CREIM3 QUESO DEUSMEORUAMJAO

JEVAE
NUNIAS

4 QUESO DEUSMITAMA

LAE

LOA
LIM
5 QUESO DEUSMALUMAYUS

JANAP

NAYAP

AVIS6 QUESO DEUSLAMUROCZAV

ESAO
ZUTATIS
7 QUESO DEUSMILAMLUDIA AREVIN AHA


8 QUESO DEUSJEHOVASANTE TATEM MIHAM

9 QUESO DEUSADONAISTRINITAM DEI

YVAE DEI
LAO DEI10 QUESO DEUSESTAC

ENATAC
EGOSUMEGOSUM

GAVINIT

DEUS

11 QUESO DEUSYCMUNDIAHA

AMINTAO HICNITAO AMINATAO

12 QUESO DEUSUB-REDEURAMAM

HUCARAM ACIRICAMHUM

MULAM
YCAM

CORMAC

AEMAE
AOEYE

AEEOC
13 QUESO DEUSMILIMILIMIN

ONI
NNOANAS

OMNEA

NAUPO
MEUM

NUNAS

14 QUESO DEUSENMINIUMCALAOEUI
15 QUESO DEUSPERSOAHOA

HO
AIOHI IABUNATAC UHP MADAC ENATAC

16 QUESO DEUSCEDAIJEJE

HICOOC
HACAO

17 QUESO DEUSET JAHEUM

HAUNE

HEAMO

18 QUESO DEUSPANTERQUEMAO QUEESOE QUOBEA

19 QUESO DEUSBAN-PANTEREGRE DEUM EDERE SEUM EEVAE ERESTUM ET VERBUM EDEUMTANG

TING
COIT

20 QUESO DEUSMACAUNLALACNE-SEOC

NE-COAC
NE-MEOC
21 QUESO DEUSORNEBRALPEC BEEC

PESABAO
PAMEY

22 QUESO DEUSLANCER DEUSMAO-EC

MUC-EYEC

MEYAC

23 QUESO DEUSORNELIS

DEUSSEUAC

SEAEB
SEATUO

DEUS

DEUS

DEUS

24 QUESO DEUSNUGCHIJUMFA-AO

FEO

FA EO

25 QUESO DEUSHOGERE

LAU

LAMAO
LARE-ENE-AEO

26 QUESO DEUSEIGMACANTE

ACCAO
ASEAO27 QUESO DEUSMAIGSACENIG

XA
28 QUESO DEUSPACTINETGEATAO TIAPALA GEPIPOBESTE

BANGE

BASTEPOGEPARATO CRISTUM PEPUMRICANTAI

RITA
BUM
CONJURO

ABACAR

SOY ‘PULANO” DETAL POR TUTUMES INEFABLES ON ALPHA YA,

REY
SOL
MESIAS

YNGODUM

AQUI

AGAS

SINDANAR
ME

(WISH)
TRADISYONAL NA GAMIT NG BAWAT

ISA SA 28 FAMILIARIS


1 QUESO DEUS


ELOHIMABOCATIONE SANCTE

EMAEM
SACRAM

TEOPO
SANTEN

SABAO

AMUMAN

SERICAM

ESNATAC
SANCTISSIMAN

TUCSAM

SAGRADITAM
SABAOTH-  ito ay nakakapag-utos ng mga espiritu.

-
- Mas mainam kung gagamitin sa kabutihan upang hindi ikapahamak.

-

-  Nakakapag-utos din ito sa 7 tatak2 QUESO DEUSAMPILAM

GUAMSABA

HEOCA
CREIM

Ito ay panawag na itinuro ng Ama sa anak. Ito din ang pangalan sa sinag ng araw.

Magagamit sa panawagan, sa mga bagay ukol sa pagpapaliwanag.
3 QUESO DEUSMEORUAMJAO

JEVAE
NUNIAS

Ito ang kapay ng tatlong personas, Pangbukas at pangsara.
4 QUESO DEUSMITAMA

LAE
LOA

LIM

Ito ang poder ng Encanto De Dios,

At kung dadasalin, ay nagpapaandar sa naturang karunungan.
5 QUESO DEUSMALUMAYUS

JANAP

NAYAP

AVISMaaaring makapagpatulog, at hindi magpatulog.
6 QUESO DEUSLAMUROCZAV

ESAO
ZUTATISNoong paramihin ang isda

Magagamit sa pagpapalago ng kabuhayan kung ihuhuli sa mga panalangin
7 QUESO DEUSMILAMLUDIA

AREVIN
AHA

ito ang kapangyarihan ng 4 Evangelistas. Maaaring pambakod at panawag.
8 QUESO DEUSJEHOVASANTE

TATEM
MIHAM

Ito ay poder ng STM

Nakapag-uutos ng mga masasamang-tao
9 QUESO DEUSADONAISTRINITAM DEI

YVAE DEI
LAO DEINakapag-uutos ng mga taong masasama ang kalooban
10 QUESO DEUSESTAC

ENATAC
EGOSUMEGOSUM

GAVINIT
DEUSNakakapagpasunod ng mga masasamang tao. Matibay na depensa at pambakod.
11 QUESO DEUSYCMUNDIAHAAMINTAO

HICNITAO
AMINATAO


Pangsuheto ito sa mga masasamang tao

12 QUESO DEUSUB-REDEURAMAM

HUCARAM
ACIRICAMHUM

MULAM
YCAM

CORMAC

AEMAE
AOEYE

AEEOCPangsuheto ito ng mga masasamang tao Kaligtasan,
Tigalpo, Kontra demonyo Tungo ulo nilang lahat.


13 QUESO DEUSMILIMILIMIN

ONI
NNOANAS

OMNEA

NAUPO
MEUM

NUNAS

Kapangyarihan ng 2 matatanda na nakakaalam sa lupa

Maaaring magamit na tanungan, o di kaya ay tagabulag, o kaligtasan14 QUESO DEUSENMINIUMCALAOEUI


Pangalan ng Infinito Deus na kinauuwian ng lahat ng bagay.

Ang ibigin mong mabubuting bagay ay mangyayari.

Susi ito ng mga susi.15 QUESO DEUSPERSOAHOA

HO
AIOHI IABUNATAC

UHP MADAC
ENATAC

Mabalasik ito na kabal, kaligtasan16 QUESO DEUSCEDAIJEJE

HICOOC
HACAO

Pangkontra ito ng mga kalaban

Pampatigil,

Walang lalaban sa iyo
17 QUESO DEUSET JAHEUM

HAUNE

HEAMO

Kayang tawagin nito ang mga demonyo at mautusan ang mga ito
18 QUESO DEUSPANTERQUEMAO

QUEESOE
QUOBEASinabi ng Diyos noong siya ay lumikha ng mga puno, bato, mga hayop

ginagamit na pangpalipat ng mga bagay-bagay

19 QUESO DEUSBAN-PANTEREGRE DEUM

EDERE SEUM
EEVAE

ERESTUM

ET VERBUM
EDEUMTANG

TING
COITIto ay nagagamit sa dominasyon ng mga taong masasama
20 QUESO DEUSMACAUNLALACNE-SEOC

NE-COAC
NE-MEOC

Kaligtasan

Sa tubig ay ihihip para panggamot Nakapagpapalamig ng mainit Nagiging ala putik ang pamatay
21 QUESO DEUSORNEBRALPEC BEEC

PESABAO
PAMEY

Nakakagawa ng anuman sa pagitan ng 3am hanggang sa umaga
22

QUESO

DEUSLANCER DEUSMAO-EC

MUC-EYEC
MEYAC-ginagamit sa paggawa ng pera

sambitin sa punong kahoy at alugin
23 QUESO DEUSORNELIS

DEUSSEUAC

SEAEB

SEATUO

DEUS

DEUS

DEUSIto ang winika ni Moises nang tumawid ng dagat

Maaaring gamitin sa tagabulag

Kaligtasan, isulat sa 7 bilog na papel at isubo Pang-akit, Patama-uli.

24 QUESO DEUSNUGCHIJUMFA-AO

FEO

FA EO


Winika ng Infinito Deus at nailagay ang mga bagay-bagay sa dapat nilang kalagyan.

Panawag sa nuno sa punso: manalangin ng 1 Sumasampalataya hanggang sa makapangyarihan sa lahat, sambitin ito sa 4 na sulok ng mundo.

Pamparami ng anuman.

Sa panggagamot- ihihip sa tubig at sa langis na ipanghihilot25 QUESO DEUSHOGERELAU

LAMAO

LARE-ENE-AEO
Winika ng Infinito Deus at nataranta ang ayaw kumilala sa kanya.

Nagbubukas ng sarado. Magdasal ng Sumasampalataya hanggang sa makapangyarihan sa lahat saka isunod ito.

Ihihip upang hindi pumutok ang anumang bagay.


26 QUESO DEUSEIGMACANTE

ACCAO
ASEAO

Winika ng Infinito Deus at nahimatay ang mga ayaw kumilala.

Pangkalahatang gamit.27 QUESO DEUSMAIGSACENIG

XA
Winika ng Infinito Deus at hindi siya Makita.

Nakabubuhay at nakamamatay.

Nakakapagpasabog.28 QUESO DEUS

PACTINETGEATAO

TIAPALA
GEPIPOBESTE

BANGE

BASTEPOGEPARATO

CRISTUM
PEPUMRICANTAI

RITA

BUM
Cruz ng Ama bago lumalang, ibinasbas, At hindi maaaring pangahasan.
GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA. MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT.

BAGO MANGGAMOT AY MANALANGIN NITO:

3-AMA NAMIN

3- ABA GINOONG MARIA
3- SUMASAMPALATAYA

O DIYOS YEHOWAH RAPHA, AKO PO AY SAMAHAN SA PANGGAGAMOT. NAWA ANG AKING MGA GAGAMUTING PASYENTE AY MABIGYANG LUNAS SA TULONG MO PO.

AMEN
JEVAM

HAVAM
SHALAMSABA

HEOCA
CREIMQUESO DEUS

MIAMLAE

LOA

LIM
QUESO DEUS LAMUROC


ZAV

ESAO
ZUTATISQUESO DEUS

MILAMLUDEA

AREBIM

AHAQUESO DEUS

JEHOVAHSANTE

TATEM

MIHAMQUESO DEUS

ADONAISYVAE DEI

LAO DEI

TRINITAM DEI
QUESO DEUS

ELOHIMABOCATIONE

SANCTE
EMAEM

SACRAM

TEOPO
SANTEN

SABAOQUESO DEUS

AMPILAM GOAM EXEMENERAUQUESO DEUS

MEORUAMJEVAE

NONAS
JAOQUESO DEUS

MALUMAYUSJANAP

NAVAP
JUIS
QUESO DEUS

ESTAC

ENATAC
EGOSUMEGOSUM

GAVINIT
DEUSQUESO DEUS

YGMUNDIAMINTAO HISNATAC AMINTAOQUESO DEUS OBREDEUR


AHAMYCORMAC

ORMAC

AORMAC

AEMAE

AOEYE
AEYOC

QUESO DEUS

MILIMILIN

ONI
NNOANOS OMNIA

NOUPO
INEUM

NEHUMQUESO DEUS

ENMINIUMCALAOE-UI-Saka magsimulang maggamot

DEPENSA AT PAMBAKOD UPANG HUWAG MAHARANG

NG MASASAMANG LOOBBago umalis ng bahay ay magdasal ng:1- Ama Namin

3- Luwalhati

isunod ang oraciong ito ng 3 beses:ESET. ETAC. ENATAC.

EDEUS. GEDEUS. DEDEUS.

DEUS. DEUS. DEUS.

EGOSUM. GAVINIT. DEUM.
TIGALPO: UPANG HINDI MATULOY ANG MASAMANG BANTA SA IYO AT PANGPATIGIL NG MASASAMANG-LOOBUsalin ang oraciong ito ng 3 beses sa kanilang harapan:ESET.

ETAC.

ENATAC.

EDEUS.

GEDEUS.

DEDEUS.

DEUS.

DEUS.
DEUS.

EGOSUM.

GAVINIT.
DEUS.
SA NATUKA NG AHASMagdikdik ng bawang, at itapal sa natuklawan.Ito ang oracion na ihihip sa pinagtuklawan, sa tuktok ng ulo, sa batokisunod ang oraciong ito ng 3 beses:ESET. ETAC. ENATAC.

EDEUS. GEDEUS. DEDEUS.

DEUS. DEUS. DEUS.

EGOSUM. GAVINIT. DEUS
PAGSUSUOB NG MAYSAKITMagpabaga ng ulingBalutan ng kumot ang maysakit na tanging mukha lamang ang nakalabas sa kumot.Pausukan ang tao ng insenso, kamangyan, palaspas habang inuusal ang oraciong ito ng paulit-ulitisunod ang oraciong ito ng 3 beses:ESET.

ETAC.
ENATAC.EDEUS.

GEDEUS.

DEDEUS.
TIGALPO SA MGA KAAWAYUpang hindi matuloy ang masamang kilos ng kaaway, Ito ay usalin paulit-ulit habang nakatitig sa mga kaaway at ihihip:

FA-AO

FE-O

FA- EOPANTAWAG SA MATANDA SA PUNSOMagdasal muna ng mga sumusunod:

1-Ama Namin

1-Aba Ginoong Maria
1- Sumasampalataya hanggang sa makapangyarihan sa lahatusalin ang oraciong ito ng 3 beses, na nakaharap sa hilaga:FA-AO

FE-O

FA- EOusalin ang oraciong ito ng 3 beses, na nakaharap sa kanluran:FA-AO

FE-O

FA- EO
usalin ang oraciong ito ng 3 beses, na nakaharap sa timugan:
FA-AO

FE-O
FA- EOusalin ang oraciong ito ng 3 beses, na nakaharap sa silangan:

FA-AO

FE-O
FA- EO

Saka tawagin ang nuno sa punso, at ito ay darating.

Gawin ito sa ilang na lugar.

Makikita ang nuno sa punso gamit ang ikatlong mata.
SA PAGHAHANAP NG TUBIG

Kung may masumpungan na lupa na namamasa na kusa, Ang oraciong ito ay ihihip sa dulo ng baston ng maka-3 beses, at hingin sa Diyos na kung maaari ay kasihan ang nasabing baston ng kapangyarihan upang makapagpabukal ng tubig. Kung ang Maykapal ay magkaroon ng awa sa iyo, ay mangyayari ang bagay na ito, na bubukal ang tubig matapos isundot ang bastong ito sa namamasang lupa o bato:

FA-AO

FE-O

FA- EO
SA PAGHAHANAP NG MGA KAYAMANANG PANGLUPA

Sinasabi na ang sinumang tao na makakamaestro ng 28 familiaris ay magkakaroon ng kakayahang magtagumpay sa paghahanap ng mga kayamanang panglupa.

Ganito ang pamamaraan:

Sa loob ng 28 linggo o pitong buwan, sa araw-araw, ay dadasalin ang panalanging ito sa 28 magkakaibang simbahan. Kung magiging maawain sa iyo ang Diyos, at ikaw ay kalulugdan, ay ipagkakaloob sa iyo ang kakayahang makapaghanap at makapag-ahon ng mga kayamanang panglupa.

Ito ang dibusyon at panalangin:Pagpasok sa simbahan ay bumati ng:

AVE MARIA PURISSIMAManalangin ng:

3-AMA NAMIN

3- SUMASAMPALATAYA

3-LUWALHATIIsunod ang oraciong ito:

DEUS QUI AD MAJOREM

TUI NOMINES GLORIAM
PROPAGANDAM NOVO
PER BEATUM IGNATIUS

SUBSIDIO MILITANTEM

ECCLESIAN ROBORASTE
CONCEDE ET EJUS

AUXILIO CERVANTES

CORONARI CUMIPSO
MURIAMUR IN COELIS

QUI VIVIS ET REGNAS

IN SAECULA CAECULORUM AMEN

Isunod ang:QUESO DEUS

ELOHIM

IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.ABOCATIONE SANCTE

EMAEM
SACRAM

TEOPO
SANTEN

SABAO

AMUMAN

SERICAM

ESNATAC
SANCTISSIMAN

TUCSAM

SAGRADITAM
SABAOTH
QUESO

DEUSAMPILAM

GUAMIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

SABA

HEOCA
CREIM

QUESO

DEUSMEORUAMIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.JAO

JEVAE
NUNIAS

QUESO

DEUSMITAM

IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.A

LAE
LOA

LIM

QUESO

DEUSMALUMAYUSIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

JANAP

NAYAP
AVIS

QUESO

DEUSLAMUROCIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.ZAV

ESAO
ZUTATIS

QUESO

DEUSMILAMIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.
LUDIA

AREVIN

AHA

QUESO

DEUSJEHOVAIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.SANTE

TATEM
MIHAM

QUESO

DEUSADONAIS
IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.TRINITAM DEI

YVAE DEI
LAO DEIQUESO

DEUSESTAC

ENATAC

EGOSUMIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.EGOSUM

GAVINIT
DEUS

QUESO

DEUS

YCMUNDIIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.AHAAMINTAO

HICNITAO
AMINATAO

QUESO

DEUSUB-REDEURIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.AMAM

HUCARAM
ACIRICAM
HUM

MULAM

YCAM

CORMAC

AEMAE
AOEYE

AEEOC

QUESO

DEUSMILIMILIMIIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.N

ONI

NNOANAS

OMNEA
NAUPO

MEUM
NUNAS

QUESO

DEUSENMINIUMCALIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.AOEUI

QUESO

DEUSPERSOIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.
AHOA

HO

AIOHI IABUNATAC

UHP MADAC
ENATAC

QUESO

DEUSCEDAI

IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

JEJE

HICOOC
HACAO
QUESO

DEUSET JAIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.HEUM

HAUNE
HEAMO

QUESO

DEUSPANTERIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.QUEMAO

QUEESOE
QUOBEA

QUESO

DEUSBAN-PANTERIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

EGRE DEUM

EDERE SEUM
EEVAE

ERESTUM

ET VERBUM
EDEUMTANG

TING
COIT

QUESO

DEUSMACAUNLALAC
IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.NE-SEOC

NE-COAC
NE-MEOCQUESO

DEUSORNEBRALIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.PEC BEEC

PESABAO
PAMEY

QUESO

DEUSORNELIS DEUS
IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.SEUAC

SEAEB
SEATUO

DEUS

DEUS

DEUS

QUESO

DEUSNUGCHIJUMIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.FA-AO

FEO
FA EO
QUESO

DEUSHOGEREIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

LAU

LAMAO
LARE-ENE-AEO

QUESO

DEUSEIGMACIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.ANTE

ACCAO
ASEAO
QUESO

DEUSMAIGSACIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

ENIG

XA

QUESO

DEUSPACTINETIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.GEATAO

TIAPALA
GEPIPO
BESTE

BANGE

BASTEPOGEPARATO

CRISTUM
PEPUMRICANTAI

RITA
BUMIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

CONJURO

ABACAR
SOY ‘PULANO” DETAL POR TUTUMES INEFABLES ON ALPHA YA,

REY

SOL
MESIAS

YNGODUM
AQUI

AGAS

SINDANAR
ME

IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.MANGYARI NAWA ITO SA KALOOBAN NG DIYOS, AMEN.SATOR

AREPO
TENET

OPERA
ROTASADONAY

DORANA

ORADAN
NADARO

ANAROD

YANODAMATAM

ARICA
TIVIT

ACIRA
MATAM

MACAM

AVORA
COTOC

AROVA

MACAM

MITAM

IDUNA
TUSUT

ANUDI

MATIM

MICAM

IKEMA

CEPEC
AMEKI

MACIMMISEGEP ODILAVI UMROVAC MUTRIGO ANOINEL UDIDILI MISETIS
PAUNAWA

Sinasabi na ang 28 Familiaris ay sa pangkalahatan. Ang pamamaraan ng paghiling ng tulong para sa anumang

klaseng sitwasyon o problema ay Ganito:

Magsindi ng isang puting kandila.

Manalangin ng:

1- Ama Namin

1- Aba Ginoong Maria
1- Sumasampalataya

mamili ng isa sa 28 familiaris kung sino ang tatawagin, saka sambitin ng 3 beses ang:

QUESO DEUS

(PANGALAN NG DIYOS)

TINATAWAGAN KITA,

(ISUNOD ANG PANGALAN NG FAMILIARIS)

UPANG ISAGAWA ANG KAHILINGAN KO NA

(SABIHIN ANG KAHILINGAN)

BABALA:

Pakaisiping mabuti ang iyong kahilingan, sapagkat kung Humiling ka ng labag sa kalooban ng Diyos, ay may kaukulang parusa o pagbabayad ito, sa buhay na ito o sa kabilang buhay.

ALPHA ET OMEGA


source: http://davemalinao.blogspot.com/2015/01/aklat-ng-28-familiaris.html

No comments:

Post a Comment