Tuesday, November 10, 2015

ORASYON: PANALANGIN SA SATOR CORONADOS

SATOR CORONADOS

PANALANGIN SA
SATOR CORONADOS
 DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG
PANGINOON, AKO PO SI (PANGALAN), IPINANGANAK NOONG ( BIRTHDAY), NA NAKATIRA PO SA (ADDRESS).
ISINASAMO KO PO SA INYO, NA AKO PO AY PATAWARIN SA AKING MGA KASALANAN. IPAGKALOOB PO NAWA NINYO ANG BISA NG AKLAT NA ITO PARA SA IKABUBUTI. AKO PO AY IYONG GABAYAN, TULUNGAN, AT SAMAHAN PO TUNGO SA IKABUBUTI.
IAO-VI JOD-HE-VAU-HE. JAH-AHA-HAH. JUA-AHU-HAI.
EM-AP-AS-AR-AD-AC-AZ. A-JYE-YU-A. AXXA. AZZA. ACZA.
AZ-ZAAX-XAAC-ZAZA-AX-XAAZ-ZAXAZ.
AJUB MULAC- JAU-SAX-AHA-ECJA-DAC
SCHADDAI, ADONAI, TIJMNEIK, OMONZION, REBE, AGLA, RAH, ELOHIM, PEDENIJ, OVELA, TZABAOTH, EHEHIA, NOIJM, ELHANEAH, THEOS, OXURSOIJ, PHALOWAIJ, E RUMOY, A RUWETZE, ORAY, THEOSY, ATHANATOS, SYWZE.
OHA-HAH-AHA.
AUX-GUNIT-YZUT-YXUN-CUVUD-YNUV-YXU-AGYTY
EGOSUM OCULUM DEUM DEUM REY LUX
OJUGUXUO UTULU-ZYDUO
EUA-EIA-EUA-EOI-AE
SAUXBATUM- LUXEAM
XIUXUMUX XIUXUIMUX XAUXUMUX
MAURUAM-AUMJURAU-RESUREXIT IAXUA AHA+
SA LIMANG CRUZ NA NASA LOOB AT LABAS NG APAT NA SULOK NG MUNDO, AT SA MGA ARKANGHEL NA UMAALALAY SA MUNDO, SUMAPILING KAYO SA AKIN. AKO AY INYONG TANGLAWAN, INGATAN, PAMAHALAAN, AT ILIGTAS SA LAHAT NG KAPANGANIBAN.
SATOR. AREPO. TENET. OPERA. ROTAS.
SAUGNAT. ADONADAM. TADHACSAC. OGNAT. REHOP.
REX CHRISTUM DEUM, IN DEUM MEUM, ABAAM, ABELIM, ABEIS, ABEISTE, JAH ENAM--KETHER, CHOKMAH, BINAH, CHESED, GEBURAH, TIPHARETH, NETZACH, HOD, YESOD, MALKUTH.
JOD-JAH-VAU DALETH SABAOTH ZIO AMATOR
OJAE REX BERBANTIM
ORVI REX BERBUM
OCCOACTA REXUM BERBANTIM
ONEBEROM REDEUM BERBUM
JESUS DOMINE AETERNO,
JESUS DOMINE SAGRADO,
JESUS EMMANUEL SALVADOR DEL MUNDO.
AC. ACDU. ACDUM. ACDUDUM.
JESUS MARIA TRAJOME SUAMBIT PECABIT MIHI SERTA JESUS MARIA YSOSALIME YORIGULHUM GAT VESTRUM MUGOM MUNDI MITAM MATAM MICAM MACAM JAM VIRGUM DEUS MARIA MURIAMUR MISERERE MEI DOMINE, AMEN.
(PAUNAWA- ANG ORIHINAL NA TESTAMENTO AT UNANG DASAL NG SATOR CORONADOS NA MULA SA CRISOL DEL MUNDO AY COPYRIGHTED NG SALDEM COMMERCIAL ENTERPRISES, ANAK BAYAN, PACO, MANILA. ANG PANALANGIN SA AKLAT NA ITO AY ANG MAS MAHABANG BERSYON NG NASABING TALISMAN)
KASAYSAYAN NG SATOR
NOONG UNANG PANAHON, SA MGA PANAHON NI EMPERADOR NERO NG ROMA IMPERYO, ANG MGA KRISTIYANO AY PINAGPAPATAY DAHIL AYAW NI EMPEROR NERO NA MAY IBANG KIKILALANING DIYOS LIBAN SA KANYA. ANG MGA SUMASAMBA KAY HESUKRISTO BILANG ANAK NG DIYOS AY PINARURUSAHAN AT PINAGPAPATAY, KUNG KAYA ANG SANGKRISTYANUHAN NOONG ARAW AY NAG-USAP PARA MAITAGO NILA ANG KANILANG PANANAMPALATAYA SA PORMA NG SALITA.
NAPAGKASUNDUAN NILA NA ANG KANILANG GAWING CODE AY PATER NOSTER, ALPHA ET OMEGA, NGUNIT MAKIKILALA PA RIN SILANG BILANG KRISTIYANO DAHIL SA SI JESUKRISTO ANG NAGTURO NG PANALANGIN BILANG AMA NAMIN, AT SA LIBRO NG MGA PAHAYAG NI SAN JUAN, NA ANG ALPHA ET OMEGA AY ANG DIYOS NG MGA KRISTIYANO.
HINABI ANG MGA SALITANG NABANGGIT AT LUMABAS ITO:
A
    P    
A
T
E
R
A         P A T E R N O S T E R       O
O
S
T
E
    R    
O
MULA SA SALITANG ITO NA PA-KRUS, NA SUMISIMBULO NG PANANAMPALATAYANG KRISTIYANO, NAIPORMA ANG ORACIONG ITO:
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
SAMAKATUWID, ANG ORACIONG ITO AY BINABANGGIT NG ISANG KRISTIYANO NOONG ARAW UPANG MAKILALA NG KAPWA KRISTIYANO, NA HINDI MAPAPANSIN NG MGA ROMANO.
ANG SALITANG ITO AY NAGKABISA NG SOBRA DAHIL SA SIMBOLISMO SA LIKOD NG ORACIONG ITO. ANG MGA KRISTIYANO NOONG ARAW AY HANDANG MAMATAY SA KANILANG PANANAMPALATAYA, AT ANG KANILANG MGA BUHAY AY INIALAY NILA SA DIYOS. ANG ORACIONG ITO AY NAGKABISA NG HUSTO SAPAGKAT NAPAKARAMING MGA MARTIR, MGA SANTO AT SANTA ANG NAG-ALAY NG BUHAY PARA SA SANG-KRISTYANUHAN.
SA LITERAL NA KAHULUGAN, ANG KAHULUGAN NG NASABING ORACION AY ANG MGA SUMUSUNOD:
SATOR— DIYOS AMA, TAGALIGTAS
AREPO- NA KUMIKILOS, NAGBUBUNGKAL
TENET- NA NAGHAHARI
OPERA- SA MGA GAWA NG TAO
ROTAS- AT MGA GINAWANG MGA BAGAY
ANG KAHULUGAN AT KASAYSAYAN SA LIKOD NG ORACIONG ITO ANG NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN SA MGA SALITANG ITO, KUNG KAYA’T ANUMANG ORACION, KAPAG INIHULI ANG SATOR, AY UMAANDAR.
ANG SATOR, AYON KAY MAESTRO MELENCIO T. SABINO AY ANG KRUS SA MUNDO.
ITO ANG KRUS SA AXIS NG MUNDO
T
EET
N
ITO ANG KRUS SA HILAGA
S
OAR
T
ITO ANG KRUS NG SILANGAN
A
RPO
E
ITO ANG KRUS NG KANLURAN
O
RPA
E
ITO ANG KRUS NG TIMOG
R
AOS

T

ANG KRUS AY SUMISIMBULO NG SANGKRISTIYANUHAN, AT ANG KAPANGYARIHANG TINATAWAGAN NG SATOR AY KAPANGYARIHAN MULA SA IBA’T-IBANG PANIG NG MUNDO KUNG SAAN ANG MGA KRISTIYANO AY LUMAGANAP.
MARAMING MGA BASAG ANG MGA LETRA NG SATOR. AYON SA TESTAMENTO NI KA DEMETRIO SIBAL, ISA SA MGA KILALANG TAGASUNOD NI MAESTRO MELENCIO T. SABINO, ANG SATOR AY NAHAHATI SA HINDI KORONADOS, AT KORONADOS
ITO ANG BASAG NG SATOR NA HINDI KORONADOS,
TITIK
BASAG O BIBLIYATO
S
SALUTATOR
A
ADAM
T
TRAGUELA
O
ORSUM
R
RAVET
A
ALEGATUM
R
RAMAEL
E
EXTACSUT
P
PERULATOR
O
ONABELEM
T
TRAMENDA
E
ENSIUVABIT
N
NOTAMBAT
E
ESTUTUM
T
TENETILSUM
O
ONATOR
P
POPULATOR
E
EMMANUEL
R
RUMACAT
A
AMPILATOR
R
ROTATEM
O
OPSCULUM
T
TEMPLARITATOR
A
ADONAY
S
SABAOTH
SINASABING ANG BAWAT BASAG AT BIBLIYATONG ITO AY NAGKAKALOOB NG PUWERSA AT KAPANGYARIHAN SA MGA NAGTATANGAN NG SATOR SA KANILANG PANGANGALAGA.
ITO ANG BASAG NG SATOR KORONADOS,
TITIK
BASAG O BIBLIYATO
S
SANCTISSIMO
A
ALTISSIMO
T
TRINITATIS
O
OMNIPOTENTE
R
REXSUM
A
ACCAGVAM
R
RACAMEL
E
EYSUR
P
PEGLAGUAT
O
OCWIN
T
TEGERMAC
E
EYWIWSIA
N
NIXEBRAT
E
EXURMAT
T
TUCMAT
O
OREAM
P
PIURAUM
E
EIM
R
ROECAM
A
AXIULIM
R
ROQUIT
O
OSUXICO
T
TEYCZY
A
ADICAM
S
SIVOAX
SINASABING ANG BAWAT BASAG AT BIBLIYATONG ITO AY NAGKAKALOOB NG PUWERSA AT KAPANGYARIHAN SA MGA NAGTATANGAN NG SATOR SA KANILANG PANGANGALAGA. ITO AY MGA SUSI UPANG DUMALOY ANG KAPANGYARIHAN NG SATOR SA BUMABANGGIT NG MGA BIBLIYATONG ITO.
BASAG/BIBLIYATO NG SATOR
PAMPAANDAR NG ORACION
TITIK
BASAG O BIBLIYATO
S
SAHETIKOS
A
ALAZALAHA
T
TASETIHOT
O
OMOBOMO
R
RATESINOR
A
AKAZAXA
R
RISINISIR
E
EXEDESID
P
POHOMOP
O
OMEFOBO
T
TODOSOT
E
EXEDESE
N
NIGOMIN
E
ESETEEME
T
TISIKISIT
O
OLIMELO
P
PINIMINIP
E
EZELEZE
R
ROTOROR
A
ASERICARA
R
RENISENIR
O
OKARIMAJO
T
TISEHISIT
A
ALAZAHAZA
S
SOLAMIZAS
SUSI: SURCA-URCA-JAC
PUMILI LAMANG SA MGA BASAG NA ITO AT IDUGTONG SA ORACION NA NAIS MAPAANDAR. KUNG GAANO KARAMING SALITA ANG ORACION, GAYUNDIN KADAMI ANG IBABASAG MULA DITO
BASAG NG SATOR- PANGWASAK SA MASASAMANG ESPIRITU, AT MGA MASASAMANG KAPANGYARIHAN, AT PANIRA NG MASASAMANG GALING AT PANGHILING SA MGA MABUBUTING BAGAY
TITIK
BASAG O BIBLIYATO
S
SHADDAI
A
ADONAY
T
TAD-EKAM
O
OMONCION
R
REX-AL
A
ALOHAYIM
R
RECHMIAL
E
ELOHIM
P
PELE
O
OLAM
T
TETRAGRAMMATON
E
EHEHIA
N
NIGAUN
E
ELONO
T
TORAH
O
OVELA
P
PANTEOMEL
E
ELIAM
R
ROPHIEL
A
AGLA
R
RUOSO-EL
O
OSSUSELAS
T
TOON
A
AGATHOSWAY
S
SIYBETHO
SUSI: YASUWAH AMAZIAH

PAMAMARAAN:
UPANG MAGAMIT PANGONTRA SA MASASAMANG ESPIRITU, PUMILI NG LIMA SA MGA BASAG NA ITO, IUSAL SA ISIP 3X, SAKA IHIHIP SA TUKTOK 3X. MAAARI RING ISULAT ITO SA SALOMPAS AT ITAPAL SA SIKMURA NG NAEESPIRITU. 
SA PAGHILING NG MGA MABUBUTING BAGAY, AY MAGDASAL NG AMA NAMIN, ISUNOD ANG KAHILINGAN, AT SAKA PUMILI NG 7 SA MGA BASAG NG SATOR UPANG IDUGTONG SA HULI.
SA MABIGATANG LABAN SA PANGGAGAMOT, AY MAAARING GAMITIN ANG 25 BASAG NG BIBLIYATO NG SATOR, SAKA ISUNOD ANG SUSI, UPANG KUMALAS NA NG TULUYAN ANG MASASAMANG ESPIRITU SA KATAWAN NG MAYSAKIT.
MAAARI RING GAWING SUSI ANG 25 BASAG NG SATOR, KUNG SAKALING MAY NAIS KANG PAANDARIN NA ORACION, NA PANGKAGIPITAN.
MAAARI RIN ITONG IBASAG SA TALISMAN NG SATOR UPANG HIGIT NA TUMAPANG AT BUMAGSIK ANG BISA NG IYONG TANGAN.
GAMITIN LAMANG SA MABUNBUTING BAGAY, NA HINDI MAKAKASAKIT O MAKAPIPINSALA SA KAPWA.
MAAARI RIN ITONG IDASAL UPANG MAKONTRA ANG KULAM, BARANG, O MGA MASASAMANG ESPIRITU KUNG NAKIKIPAG-KOMBATE SA MGA ITO.
MAAARING SUSI ANG BIGKASIN PAULIT-ULIT SA PANGKAGIPITAN.
25 SUSI NG SATOR-1
BIBLIYATO
BISA
SEGLUIM
SA GRASYA
ARSUKTOM
PROTEKSYON
TODOSOM
TAGABULAG
ORBEBOM
KABAL
REMBEKLAMIT
LUNAS
ALAPARIOM
TAGULIWAS
RUBAYANAT
PALUBAG-LOOB
EKZEHEZAYE
LAKAS
POMIKTITOM
PAMBUHAY
OMTALSAT
KONTRA KAAWAY
TROMITOMAM
KONTRA TAKOT
EMERSOKOM
KALIGTASAN
NELERIKEM
PAMPUKAW NG DAMDAMIN
ESEYEKET
PAMPALINAW NG ISIP
TRUMUDIGNUM
TIGALPO KONTRA MASAMA
OSOYOSOM
PAMBAKOD
PRODIMOS
KALIWANAGAN
EMETESE
PANG-ALIS NG MALAS
RESURGEVAT
PAMPALAKAS
AMDATOR
KONTRA MASAMANG PODER
RAGERIPOTAS
KONTRA MASAMANG ESPIRITU
OGNAMISEYAM
PAMPAWI NG GALIT
TUTARAEM
GAMOT
ARATUM
KALIGTASAN
SITIMTIMISIM
KAPANGYARIHAN
GAWING MANTRA ANG ISA SA NAPILING SUSI, NA IUUSAL 108X, NA MAY MASIDHING NAIS, UPANG MANGYARI NA MAPAANDAR ANG SUSI NA NABANGGIT.
ANG SUSING PIPILIIN AY DEPENDE SA PANGANGAILANGAN.
25 SUSI NG SATOR-2
BISA
SUSI
PALUBAG-LOOB
SAMORAS
SUWERTE
ATEHIMA
LAKAS
TUREHAT
BAKOD
OHATAHO
KONSAGRA
REHEVER
SA ALITAN
ASITASA
PAMPUKAW
ROMASAR
PAMPAANDAR
EXEHEXE
TAGABULAG
PIRINIP
KABAL
OMUXUMO
PANTUKLAS
TUXAZIT
KALIGTASAN
ENORARE
PANGHALINA SA NEGOSYO
NUMIMUN
PAIBA NG ISIP
EXEHINE
KONSAGRA SA INUMIN
TOMANAT
TALINO
OLAMOHO
PAKALMA
PIRARIP
SA PAG-UUSAP
ENIHINE
PANAULI
RIPITIR
PARAMI
ANAXANA
KONTRA
RUMITIR
KABUHAYAN
ONAGIRO
PAMAKO
TINATIT
PANGKONTRA MASAMA
ATASANA
PANG-ALIS NG MALAS
SANITAS
GAWING MANTRA ANG ISA SA NAPILING SUSI, NA IUUSAL 108X, NA MAY MASIDHING NAIS, UPANG MANGYARI NA MAPAANDAR ANG SUSI NA NABANGGIT.
ANG SUSING PIPILIIN AY DEPENDE SA PANGANGAILANGAN.
BANAL NA BASAG NG SATOR
SUMISIRA SA MASASAMANG KAPANGYARIHAN, MASASAMANG ESPIRITU, AT MGA EPEKTO NG MASASAMANG MAHIKA
TITIK
BASAG O BIBLIYATO
S
SCHADDAI
A
ADONAY
T
TETRAGRAMMATON
O
OTHEUS
R
RAHVERAM
A
ALOHAYIM
R
REXDEI
E
ELOHIM
P
PATERDEI
O
OMONCION
T
TUAE
E
ELIUM
N
NAXIO
E
ECCE
T
TUORUM
O
OBTENEMDUMREYUM
P
PROTUAM
E
ELIM
R
RUBIEL
A
ANGELI
R
REYVERAM
O
OMNI
T
TIDEUM
A
AGLA
S
SABAOTH
PUMILI NG SAMPU SA ALIN MAN SA BASAG AT GAWING ORACION. MAKAKAKONTRA ITO LABAN SA MGA MASASAMANG ESPIRITU, PALIPAD-HANGIN, EPEKTO NG MGA MASASAMANG MAHIKA.
25 PANGALAN NG DIYOS NA NAKAPALOOB SA SATOR
NAGKAKALOOB NG MGA MABUBUTING MGA KAHILINGAN, NAGLILIGTAS SA KAPAHAMAKAN, NAKAKAPAG-ALIS NG MGA MASASAMANG ESPIRITU, AT NAGPAPAANDAR NG MGA TALISMAN, ORACION, AT IBA PA. PUMILI NG SAMPU SA MGA ITO AT GAWING ORACION:

TITIK
BASAG O BIBLIYATO
S
SATHER
A
ALONLAM
T
THEOS
O
ORLENIUS
R
REBE
A
AMONZION
R
RECHMIAL-EEL
E
ELOI
P
PALIEMAO
O
OMIKOL
T
THAMA
E
EL-HO
N
NOOSEDU
E
ELOHIM
T
TERTAGRAMMATON
O
ONELA
P
PENERION
E
ELOHE
R
RHAB
A
ATHANATOS
R
RA
O
ESSUSELAS
T
THESERYM
A
ALOWIN
S
SASNA
MGA ANGHEL NA NAKAPALOOB SA SATOR
ANGHEL
GAWAIN
SHEKINAH
NAG-AALIS NG MASAMANG IMPLUWENSYA
ADONIEL
PAMPASUWERTE
TZADKIEL
PAGHINGI NG HUSTICIA
OPHIEL
SA MEDITASYON
RAKHANIEL
SA TALINO
AMITIEL
KAPAYAPAAN, KATOTOHANAN,
PAG-IBIG
ROELHAIPHAR
PAMIGIL NG MASAMANG PANGYAYARI
EGALMIEL
PAMPALUBAG-LOOB NG KAPWA
PAGIEL
SA PAGHILING
OCH
KALUSUGAN
TRSIEL
PANG-IMPLUWENSYA
ELAURIA
KONTRA MASAMANG SPIRITU
NURIEL
LABAN SA MASAMANG TANGKA
EISTIBUS
PANGHUHULA
TZAPHQIEL
KONTRA MASAMA
ORANIR
KONTRA MASAMANG MATA
PHORLAKH
UPANG MATUPAD ANG MASAMANG ANG MGA PANGARAP
EUCHEY
PANTABOY NG MASASAMANG ESPIRITU SA PAMAMAGITANI NG INSENSO
REKHODIAH
BUMUBURA NG KASALANAN
ASSIEL
PAGGAMOT
REMLIEL
NAGTATAAS NG ISIPAN SA DIBINO
OTHEUS
PANTUKLAS NG YAMAN
TZEDEQIAH
KATANYAGAN, KAYAMANAN
AZACACHIA
KONTRA KAAWAY
SIALUL
SA KASAGANAHAN
MAGDASAL NA UKOL SA MGA ANGHEL, AT SABIHIN ANG PANGALAN NG ANGHEL NA TINATAWAGAN SA ISIP, AT SABIHIN ANG NAIS MANGYARI.
   

SOURCE: http://davemalinao.blogspot.com/2013/06/sator-coronados.html

No comments:

Post a Comment